Vedtægter

 

DANSKE BEREDSKABER

 

Vedtægter pr. 20. april 2016

 

Indhold:

Kapitel I – Foreningen

Kapitel II – Netværk

Kapitel III – Vedtægterne

Kapitel IV – Overgangsbestemmelser

Kapitel V – Ikrafttrædelsestidspunkt

 

 

KAPITEL I – FORENINGEN

 • 1. – NAVN, OMRÅDE OG HJEMSTED

Stk. 1. Foreningens navn er: DANSKE BEREDSKABER (i det følgende kaldet DB), stiftet på generalforsamling i Frederikshavn den 28. august 2015.

 

Stk. 2. DB’s område er

– geografisk: Danmark, Grønland og Færøerne

– fagligt: Alle funktioner og discipliner indenfor det kommunale beredskabsområde, primært i relation til planlægning, forebyggende og operative beredskabsopgaver under de kommunalt ejede beredskaber.

 

Stk. 3. DB er en faglig, videndelende og erfaringsudvekslende forening, uafhængig af fagforeninger og andre interesseorganisationer.

 

Stk. 4. Foreningens hjemsted er i samme kommune, som foreningens sekretariat har adresse og er CVR-registreret.

 

 • 2. – FORMÅL

Stk. 1. Foreningens formål er:

 • at fremme og udvikle beredskabsområdet i Danmark, og koordinere beredskabsområdet i den kommunale sektor
 • at fremme primærmedlemmernes interesser
 • at medvirke til at skabe de bedst mulige rammevilkår for opgaveløsning på det kommunale beredskabsområde
 • at sikre primærmedlemmernes indflydelse på lovgivning og regler, der regulerer løsningen af de beredskabsfaglige opgaver. Der skal være særligt fokus på forebyggelse og operative opgaver
 • at bidrage til en styrkelse af primærmedlemmernes ansatte og ledere
 • at bidrage til bred forståelse for og formidle viden om de beredskabsfaglige opgaver og udfordringer
 • at fremme primærmedlemmernes faglige viden
 • at fremme det kollegiale forhold mellem primærmedlemmernes ansatte og ledere
 • at fremme samarbejdet med andre myndigheder, beslutningstagere og interessenter
 • at samarbejde med og rådgive Kommunernes Landsforening, Folketinget, kommuner, ministerier og styrelser
 • at udgive publikationer og gennemføre kursusvirksomhed om beredskabsmæssige emner
 • at fremme arbejdet for og dialogen omkring forebyggelse og beredskabets indsats overfor borgere og virksomheder i Danmark

 

 • 3. – MEDLEMMER

Stk. 1. Primærmedlemskab: Som primærmedlemmer af DB optages:

Kommunale beredskaber og beredskabsenheder, der refererer til en beredskabskommission, jf. beredskabslovens kapitel 3, eller anden lovgivning, der måtte erstatte denne.

 

Stk. 2. Interessemedlemskab: Som interessemedlem af DB optages enhver (enkeltperson, virksomhed mv.), der interesserer sig for DB’s virksomhed. Enkeltpersoner der er interessemedlemmer er berettigede til deltagelse i foreningens udvalgte aktiviteter og modtager løbende information fra foreningen.

Stk. 3. Studiemedlemskab: Som studiemedlem kan optages studerende, der som et led i uddannelsen kan have et udbytte af en tilknytning til foreningen.

 

Stk. 4. Seniormedlemskab: En tidligere ansat ved et primærmedlem kan ved pensionering direkte fra en beredskabsenhed optages som seniormedlem.

 

Seniormedlemmerne af foreningen danner til sammen ”Seniorer i DB”, der ikke kan optage andre som medlemmer, men har egne vedtægter og egen ledelse/bestyrelse. ”Seniorer i DB” kan efter ansøgning opnå økonomisk tilskud fra foreningen til sine aktiviteter. ”Seniorer i DB” kan efter egne bestemmelser yderligere opkræve eget kontingent og egenbetaling mv.

 

Stk. 5. Associerede medlemmer: Som associerede og kontingentfrie medlemmer af foreningen er optaget:

 

Den for Færøerne oprettede forening “Felagið Sløkkiliðsleiðarar”

 

Den for Grønland oprettede forening ”Kalaallit nunaanni qatserisartut”.

 

De associerede medlemmer er i enhver henseende uafhængige juridisk og økonomisk af foreningen.

 

De associerede medlemmer er berettigede til adgang til foreningens generalforsamling og årsmøde, er berettigede til deltagelse i foreningens udvalgte aktiviteter og modtager løbende information fra foreningen.

 

Stk. 6. Æresmedlemskab: Æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen efter enstemmig indstilling fra bestyrelsen. Æresmedlemmer er fritaget for kontingent.

 

Stk. 7. Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst 3 måneders varsel, til den 1. i en måned.

 

Stk. 8. Undlader et medlem, trods påkrav, at betale kontingent, betragtes medlemmet som udtrådt af foreningen. Bestyrelsen vedtager nærmere procedureregler.

 

Stk. 9. Eksklusion af et medlem kan ske af bestyrelsen ved enstemmig beslutning. Dog skal et primærmedlems eksklusion foretages af chefforum.

 

 • 4. – ÅRSMØDE OG GENERALFORSAMLING

Stk. 1. Årsmøde afholdes hvert år i august/september måned. I forbindelse hermed afholdes ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Stemme- og taleret på generalforsamlingen har primærmedlemmer.

 

Hvert primærmedlem lader sig repræsentere af den person, man selv udpeger hertil. Denne person har tale- og stemmeret for primærmedlemmet. Endvidere kan hvert primærmedlem invitere egne ansatte med til generalforsamlingen, dog maksimalt en medarbejder pr. påbegyndt 50.000 indbyggere. Disse deltagende medarbejdere har taleret.

 

Seniormedlemmer, associerede medlemmer og æresmedlemmer kan overvære generalforsamlingen uden tale- og stemmeret.

 

Bestyrelsen kan tillade gæster at overvære generalforsamlingen. Gæster har ikke tale- og stemmeret.

 

Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes ved skriftlig meddelelse til foreningens primærmedlemmer, på foreningens hjemmeside og i foreningens nyhedsbrev senest 8 uger før generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelsen skal omfatte en dagsorden for generalforsamlingen, og angive tid og sted for generalforsamlingen.

 

Stk. 3. Generalforsamlingens dagsorden skal mindst omfatte følgende punkter:

 

 • a. Valg af dirigent
 • b. Formandens beretning
 • c. Beretning fra hvert netværk/faggruppe
 • d. Godkendelse af regnskab for det foregående år (kalenderår)
 • e. Indkomne forslag
 • f. Godkendelse af budget for det kommende år (kalenderår), herunder fastsættelse af kontingenter for primær-, interesse-, studie- og seniormedlemmer
 • g. Valg af formand for to år (i år med lige årstal)
 • h. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for to år
 • i. Valg af suppleant for et år
 • j. Godkendelse af den af bestyrelsen foreslåede statsautoriserede revisor eller registrerede revisor
 • k. Valg af 1 kritisk revisor og 1 revisorsuppleant
 • l. Fastlæggelse af tid og sted for de kommende 2 årsmøder og generalforsamlinger
 • m. Eventuelt

 

Stk. 4. Forslag i henhold til stk. 3 e. skal fremsendes skriftligt til formanden senest 4 uger før generalforsamlingen.

 

Stk. 5. Foreningens formand skal være øverste chef for et primærmedlem af foreningen. Bestyrelsen indstiller en eller flere kandidater til formandsvalget. Desuden kan kandidater opstilles af primærmedlemmer ved skriftlig meddelelse til formanden senest 10 uger før generalforsamlingen, så endelig kandidatliste kan offentliggøres samtidig med indkaldelse. Navn(e) på kandidat(er) bekendtgøres ved skriftlig meddelelse til foreningens primærmedlemmer i tilknytning til indkaldelsen til generalforsamlingen.

 

Såfremt der opstilles flere kandidater, foretages skriftlig afstemning. Hvis der er to kandidater, vinder den kandidat der opnår flest stemmer. Hvis der er tre eller flere kandidater, gennemføres først en valgrunde, hvor de to kandidater der opnår flest stemmer, går videre til anden valgrunde. I anden valgrunde vinder den kandidat, der opnår flest stemmer.

Stk. 6. Bestyrelsesmedlemmer skal være øverste chef for primærmedlemmer af foreningen. Bestyrelsen indstiller kandidater til valget til bestyrelsen. Desuden kan kandidater opstilles af primærmedlemmer ved skriftlig meddelelse til formanden senest 10 uger før generalforsamlingen. Navne på de opstillede bekendtgøres ved skriftlig meddelelse til foreningens stemmeberettigede primærmedlemmer i tilslutning til indkaldelsen til generalforsamlingen.

 

Såfremt der opstilles flere kandidater, end der skal vælges, foretages skriftlig afstemning, hvor hver stemmeberettiget skal stemme på samme antal kandidater som det antal pladser der skal besættes. Den eller de kandidater, der opnår flest stemmer, er valgt.

 

Stk. 7. Alle valg træder i kraft umiddelbart efter generalforsamlingen og gælder for 2 år. Suppleanten vælges dog for et år, ligesom suppleringsvalg gælder for den resterende valgperiode for det konkrete medlem, der skal erstattes. Genvalg kan finde sted.

 

Stk. 8. Generalforsamlingsbeslutninger træffes ved flertal, jvf. dog § 16 stk. 1 og § 17 stk. 1 (vedr. vedtægtsændringer og foreningens opløsning).

 

Ved beslutninger, skal der for vedtagelse/flertal både være flertal blandt de tilstedeværende primærmedlemmer (i antal medlemmer/enheder), og flertal blandt de tilstedeværende medlemmers samlede indbyggertal, idet et medlems stemme i denne henseende tæller med sit samlede indbyggertal.

 

Indbyggertal bestemmes ved det officielle og offentliggjorte indbyggertal fra Danmarks Statistik seneste 31. december.

 

Sammenlægges eller opdeles en enhed, afgives stemme i henhold til den på afstemningsdagen gældende status.

 

På generalforsamlingen kan der ikke stemmes ved fuldmagt.

 

 • 5. – EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller, når mindst 1/3 af foreningens primærmedlemmer i både antal og indbyggetal fremsender skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden.

 

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 8 ugers varsel, og afholdes senest 3 måneder efter begæring herom er fremsendt til formanden.

 

 • 6. – DIREKTØRFORUM OG BESTYRELSE

Stk. 1. Foreningen ledes mellem generalforsamlingerne af sit direktørforum. Direktørforum sammensættes således, at hvert primærmedlems øverste chef har en plads. Hvert primærmedlem udpeger selv egen suppleant. Beslutninger træffes i direktørforum på samme måde og efter samme regler som på generalforsamlingen, jf. § 4, stk. 8. Direktørforum fastsætter selv sin mødefrekvens.

 

Stk. 2. Foreningens direktørforum overlader til en bestyrelse indenfor de af direktørforum afstukne retningslinjer at varetage den daglige drift af foreningen, sammen med foreningens sekretariat. Bestyrelsen består af formanden og 4 bestyrelsesmedlemmer. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer finder sted i henhold til § 4.

 

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. Ved konstitueringen udpeges bestyrelsens næstformand, kasserer og sekretær.

 

Stk. 4. Bestyrelsen opretter faggrupper/netværk, jf § 8.

 

Stk. 5. Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Alle bestyrelsens beslutninger sker under ansvar for direktørforum.

 

Stk. 6. Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle forhold, og den kan på foreningens vegne rette henvendelser til og besvare henvendelser fra offentlige og private organisationer, andre foreninger samt pressen mv.

 

Stk. 7. Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening, eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening.

 

Stk. 8. Bestyrelsen foranlediger afholdt faglige netværksmøder, ligesom bestyrelsen rådgiver netværkene i deres virksomhed.

 

Stk. 9. Såfremt formanden træder tilbage i valgperioden, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling jf. § 5.Den ekstraordinære generalforsamling afholdes ikke, såfremt formandens resterende valgperiode er mindre end 4 måneder. Næstformanden fungerer som formand i perioden indtil nyvalg af formand finder sted på den ekstraordinære eller ordinære generalforsamling. Den nyvalgte formand indtræder i den afgåede formands resterende valgperiode.

 

Stk. 10. I tilfælde, hvor den samlede bestyrelse afgår, foretages nyvalg, således at halvdelen af bestyrelsen afgår i ulige år, og øvrige i lige år.

 

 • 7. – ØKONOMI

Stk. 1. Regnskabsåret går fra den 1. januar til 31. december.

 

Stk. 2. Kassereren udfærdiger det årlige regnskab, der revideres af en statsautoriseret /registreret revisor og dernæst af den valgte kritiske revisor. Regnskabet og revisionsprotokollen offentliggøres forud for den ordinære generalforsamling.

 

Stk. 3. Bestyrelsen udarbejder forslag til budget for det følgende år.

 

Stk. 4. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen med gyldighed for det følgende regnskabsår. Kontingentet for primærmedlemmer består af en grundsats, der er ens for alle primærmedlemmer, samt en variabel sats, der fastsættes med et beløb pr. indbygger i enhedernes område.

 

Kontingent for interessemedlemmer, studiemedlemmer og seniormedlemmer fastsættes ligeledes af generalforsamlingen.

 

Stk. 5 Kontingent skal betales senest 2 måneder efter modtagelse af opkrævning.

 

KAPITEL II – NETVÆRK

 • 8. – NETVÆRK/FAGLIGE GRUPPER

 

Foreningen opretter netværk/faglige grupper, der skal sikre faglig erfaringsudveksling, kompetenceudvikling, og konkret ensretning mod fælles best practise indenfor en række relevante faglige områder.

 

Antal netværk og indhold kan løbende ændres. Direktørforum fastsætter en forretningsorden for netværkenes arbejde.

 

Hvert primærmedlem af foreningen udpeger en repræsentant til hvert netværk. Den, der udpeges skal være ansat hos det enkelte primærmedlem.

 

Hvert netværk laver udkast til eget kommissorium, og indstiller en netværksansvarlig, der kan sørge for fremdrift i netværkets faglige arbejde, sørge for at de relevante faglige ting drøftes og behandles, ligesom denne afrapporterer løbende til bestyrelse, direktørforum og til generalforsamlingen om netværkets arbejde.

 

Hvert netværk kan efter eget skøn nedsætte arbejdsgrupper/undergrupper, enten permanent eller til konkrete opgaver, og i disse kan deltage ansatte hos primærmedlemmer, interessemedlemmer og deres ansatte, og relevante personer og/eller organisationer udefra.

 

Sekretariatet faciliterer de praktiske forhold omkring netværkene.

 

KAPITEL III – VEDTÆGTSÆNDRINGER

 • 16. – VEDTÆGTSÆNDRINGER

Stk. 1 Ændring af foreningens vedtægter kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de på generalforsamlingen mødte primærmedlemmer stemmer derfor, i overensstemmelse med metoden anført i § 4, stk. 8.

 

Stk. 2 Forslag til vedtægtsændringer skal indsendes til formanden senest 8 uger før generalforsamlingen.

 

Stk. 3 Forslag om ændring af foreningens vedtægter kan kun behandles af generalforsamlingen, såfremt de har været udsendt til foreningens primærmedlemmer senest 4 uger før generalforsamlingen.

 

 • 17. – OPLØSNING AF FORENINGEN

Stk. 1. Foreningens opløsning kræver vedtagelse på 2 generalforsamlinger med mindst 4 ugers mellemrum, og mindst 2/3 af de på generalforsamlingerne mødte primærmedlemmer skal stemme derfor, i overensstemmelse med metoden anført i § 4, stk. 8.

 

Stk. 2. I forbindelse med foreningens opløsning tages bestemmelse om anvendelse af foreningens formue.

 

KAPITEL IV – OVERGANGSBESTEMMELSER

 • 18. – OVERGANGSBESTEMMELSER

Stk. 1 Danske Beredskaber (DB), er en videreførelse af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, stiftet på generalforsamlingen i Køge den 26. august 1994, der er en sammenslutning og videreførelse af Dansk Brandinspektørforening (stiftet 12. september 1882) og Foreningen af Civilforsvarsledere i Danmark (stiftet 12. april 1957).

 

KAPITEL V – IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT

 • 19. – VEDTÆGTERNES IKRAFTTRÆDEN

Vedtægterne er vedtaget på foreningens generalforsamling i Odense den 25. august 2006 og revideret på generalforsamlingen i Aalborg den 28. august 2009, i Odense den 26. august 2011, i Frederikshavn den 28. august 2015, og i Middelfart den 20. april 2016. Vedtægterne gælder fra deres vedtagelse, dog således, at de på generalforsamlingen den 20. april 2016 besluttede ændringer i vedtægternes kapitel I først træder i kraft ved begyndelsen af behandling af punktet om indkomne forslag på ordinær generalforsamling den 24. august 2016.