• Beredskaber delte viden og erfaringer til temadag om operative bindinger

  25. juni 2019
  Onsdag deltog 35 operative medarbejdere og forebyggere fra landets beredskaber i en temadag om operative bindinger. Formålet med dagen var at dele viden og erfaringer om det nye bygningsreglement og den kommende certificeringsordning.

  Der var fyldt godt op i lokalet i Odense Congress Center, hvor 35 operative medarbejdere og forebyggere fra landets 24 beredskabsenheder var mødt op til Danske Beredskabers temadag om operative bindinger.

  Baggrunden for at afholde temadagen er det nye bygningsreglement, BR18. Bygningsreglementet indeholder blandt andet en certificeringsordning for den brandtekniske byggesagsbehandling, som betyder, at beredskaberne skal tilpasse sig en ny praksis. Hvor det tidligere har været en kommunal opgave at udføre den brandtekniske sagsbehandling, bliver det i fremtiden muligt for bygherren at vælge en privat virksomhed med certificerede brandrådgivere til at godkende brandsikkerheden i indsatstaktisk traditionelt byggeri.

  Og det er netop i denne omstillingstid, at netværket mellem beredskabsenhederne i Danske Beredskaber har stor værdi. Det fortæller sekretariatschef i foreningen, Bjarne Nigaard.

  ”Der er en tæt og løbende dialog mellem medarbejdere på tværs af beredskaber, som gør, at vi kan udnytte viden og erfaringer optimalt. Der er ingen grund til, at alle 24 enheder bruger mange kræfter på at udvikle deres egen metode til at løse et problem, når vi i stedet kan lære af hinanden og adoptere gode ideer fra et beredskab til et andet.”

  Arbejdet er stadig i gang

  I Danske Beredskaber har man nedsat en arbejdsgruppe, som i længere tid har arbejdet målrettet med at skabe de bedste betingelser for beredskabernes fremtidige arbejde med BR18. Arbejdet er ikke afsluttet endnu, men på temadagen i Odense Congress Center fik deltagerne indblik i de foreløbige konklusioner.

  For beredskaberne er det især væsentligt, at der sker en udveksling af informationer mellem private brandrådgivere og beredskaber, præcis som det tidligere har været tilfældet mellem kommuner og beredskaber. Informationsudvekslingen skal sikre, at beredskaberne på forhånd kender til de særlige forhold, der gør sig gældende for byggeriet, selv om beredskaberne ikke har været inde over den brandtekniske byggesagsbehandling. På den måde kan beredskaberne tage højde for de særlige forhold i forbindelse med eksempelvis uddannelse af mandskab og indkøb af nyt materiel.

  Hvis dialogen mellem brandrådgivere og beredskaber ikke prioriteres, kan man i sidste ende risikere, at beredskaberne først bliver bekendt med de særlige forhold for byggeriet ved en eventuel brand. Og så kan det meget vel være for sent.

  Derfor er Danske Beredskabers arbejde med fortsat at give input til udformningen af vejledningen for BR18 helt afgørende.

  ”Der er stadig arbejde at gøre, før vejledningen til BR18 er i mål. Når vi alligevel vælger at afholde temadagen, handler det i høj grad om, at vi gerne vil inddrage alle i processen. Det nye bygningsreglement ændrer på nogle helt grundlæggende ting i beredskabernes arbejdsprocesser, og derfor er der et stort behov for, at alle holdes ajour – også selv om vi ikke kan svare på alle spørgsmål endnu,” siger Bjarne Nigaard.

  En ny virkelighed

  Tidligere har certificeringsordningen mødt kritik fra Danske Beredskaber, der peger på, at den viden, beredskaberne har oparbejdet gennem mange år med brandteknisk byggesagsbehandling, kan gå tabt. Det kan både få konsekvenser for brandsikkerheden i bygningerne og for beredskabets indsatsmuligheder, hvis der opstår brand, og beredskabet ikke har de fornødne oplysninger om byggeriet.

  Det er især fremtidens mere komplekse og innovative byggeri, der gør problemstillingen om informationsudveksling meget presserende. Især udsigten til flere høje bygninger udfordrer beredskabet og stiller store krav til beredskabets viden om indretningen i det pågældende byggeri.

  Under temadagen gav oplægsholderne, Rasmus Storgaard Petersen, beredskabsdirektør i Beredskab Øst, og Henriette Elmer, brandinspektør i Hovedstadens Beredskab, blandt andet konkrete eksempler på, hvilken betydning certificeringsordningen får for den måde, beredskaberne skal indsamle oplysninger om nybyggeri i fremtiden.

  Derudover fik deltagerne lejlighed til at tale sammen indbyrdes under en workshop, der handlede om, hvordan beredskaberne i fremtiden kan håndtere lokale såvel som nationale operative bindinger for både traditionelt og utraditionelt byggeri.

  ”Tidligere var der 87 beredskabsenheder i landet, som gjorde tingene efter bedste evne, men meget forskelligt. Nu er vi i en situation med meget færre enheder, hvor vi har en helt unik mulighed for at samarbejde på tværs af beredskaber og faggrupper om at skabe større ensartethed i den måde, vi løser opgaverne på. Det er en mulighed, vi skal tage til os og udnytte på bedste vis,” siger Bjarne Nigaard og fortsætter:

  ”Det er mit håb, at temadagen har bidraget til at give deltagerne et indblik i, hvor vi er på vej hen, og hvordan vi bedst forholder os til den ændrede virkelighed – operativt såvel som forebyggende,” siger Bjarne Nigaard.

  Med den fremtidige certificeringsordning vil det fortsat være en kommunal opgave at udføre den brandtekniske byggesagsbehandling på indsatstaktisk utraditionelt byggeri.