Søg
Close this search box.

Formandens beretning til Danske Beredskabers Årsmøde 2021

24. august 2021

Så er Danske Beredskabers generalforsamling 2021 veloverstået. Ud over de gængse punkter på dagsordenen skulle der vælges to nye medlemmer til bestyrelsen. Beredskabsdirektør Lars Robetjé fra Roskilde Brandvæsen og beredskabsdirektør Claus Bo Nielsen fra Nordvestjyllands Brandvæsen stillede op og blev genvalgt. Ligeledes blev beredskabsdirektør Klaus Vibe Hebsgaard genvalgt som suppleant.


Læs formandens beretning nedenfor.

Danske Beredskaber

Beretning om foreningens virksomhed i beretningsåret 2020-2021

(Det talte ord gælder)

 

Kære alle

Velkommen til den årlige generalforsamling i Danske Beredskaber.

En særlig velkomst skal der være til:

Mikael Henrik Wern, beredskabsdirektør for Frederiksborg Brand & Redning,

Allan Dalager Clausen, beredskabschef for Sønderborg Brand & Redning og

Thomas Dietz, beredskabschef for det kommende Vejle Brandvæsen.

Den seneste generalforsamling blev afholdt behørigt under hensyntagen til Corona restriktioner i Odense, hvorefter bestyrelsen fik følgende sammensætning:

Formand Jarl V. Hansen

Næstformand Lars Robétjé

Sekretær Claus Bo Nielsen

Kasserer Diana Sørensen

Bestyrelsesmedlem Jakob Vedsted Andersen

Bestyrelsessuppleant Klaus Vibe Hebsgaard

Tak til bestyrelsen for med- og modspil gennem hele det sidste år. Men også samtidig en stor tak til alle de kollegaer som indgår og har indgået i arbejdsgrupper, udvalg med meget mere.

Foreningsåret 2020-2021 har været det fjerde hele år med den nye struktur for foreningen. Men foreningsåret, har fortsat været præget af Corona situationen, som også har haft en indvirkning på driften af vores forening, blandt andet med et aflyst årsmøde i august 2020. Jeg tror ikke der er nogen her, som kan huske et år uden vores ellers så traditionsrige årsmøde, som har været afviklet uafbrudt siden 1954.

Det blev også et år, hvor vi måtte uddele hæderslegaterne lokalt og under coronarestriktioner. Jeg vil her i min beretning lave en række nedslagspunkter – i overskrifter – på et endnu begivenhedsrigt år.

Foreningen
Helt overordnet har foreningen fortsat 100 procent opbakning blandt de kommunale redningsberedskaber. Alle er medlem af foreningen, og alle bidrager til foreningen, og det er en klar styrke, når vi samlet ønsker at hæve fagligheden, faget og generelt brandsikkerheden i Danmark.

Sekretariatet er fortsat under ledelse af sekretariatschef Bjarne Nigaard. I sekretariatet har der i løbet af året været udskiftning. Vores dygtige organisationskonsulent, Isabel Brylov, har fået nyt arbejde. Jeg vil gerne sige Isabel tak for arbejdet, selv om det blev lidt kort. Samtidig vil jeg gerne sige velkommen til Emilie Staunstrup, som nærmest lige er startet som organisationskonsulent. (For de navneinteresserede så kan jeg oplyse, at der er ingen familiær tilknytning til beredskabet). Vi ser frem til et godt samarbejde med Emilie.

Netværksstrukturen i foreningen er stort set videreført uændret fra sidste år. Dog er der blevet startet et netværk op for vagtcentralområdet.

Der er fortsat en netværkledelses reference ned i hvert netværk. Rasmus Storgaard for Netværk Forebyggelse, Flemming Nygaard-Jørgensen for Netværk Administration, Kasper Sønderdahl til Netværk Krisestyring, Peter Søe og René Hemberg til Netværk Operativ og endelig Netværk Vagtcentral Kim Wemmelund og Klaus Hebsgaard

Det er lykkedes os, trods corona, at opretholde en vis regularitet og mødestruktur i netværkene.

 

Årsmøde
Vi står over for en åbning af Årsmøde 2021. Og hvor har vi savnet vores årsmøde. Årsmødet i 2020 blev aflyst på grund af corona. Et år uden vores årsmøde, – det er altså et mærkeligt år, der mangler noget.

Jeg forventer, med det program der er lagt, at vi igen i år rammer 1.000 deltagere eller flere, som går gennem tælleapparatet.

Vi kan glæde os over et rekordstort antal udstillere, på trods af at corona fortsat sætter sine begrænsninger på rejseaktiviteter og dermed mulighederne for udenlandske udstillere.

Jeg er personligt lidt ærgerlig over, at FMI’s leverandørdag er programsat samme dag som vores årsmøde. Jeg ved at, at visse leverandører gerne vil være begge steder, og det er vanskeligt at opfylde dette som leverandør.

Med al respekt så har vores årsmøde fundet sted på dette tidspunkt siden 1954. Udstillingen anser jeg som vigtig. Det er blandt andet her, at vi bliver præsenteret for det sidste nye inden for teknisk udstyr, og den gode dialog mellem leverandør og myndighed kan opstå. Derved er der grobund for en udvikling af beredskabet.

Jeg vil gerne takke de kollegaer, som bruger energi på dette vigtige arbejde for foreningen.

Årsmødet er blandt andet den årlige mulighed for at sætte spot på aktuelle faglige emner samt dyrke de gode relationer mellem beredskaberne og deres medarbejdere.

Så vi har rigtigt meget at glæde os til til det kommende årsmøde i 2021.

Studieture
Vores normale aktivitet med studieture er også blevet coronaramt. Vores tur i 2020 skulle have gået til Interschutz, men denne blev rykket til 2021, og nu er den så rykket 2022.

Til gengæld for den aflyste Interschtz-konference i 2021 planlagde vi en tur til Norge i 2021. Men også denne tur ser ud til at være vanskelig gennemførbar.

Jeg håber meget, at vi snart komme tilbage til normal gænge for vores studieture, da tilbagemeldingerne fra tidligere års studieture har været gode.

Forebyggende område
På det forebyggende område har der endnu engang været tale om et meget travlt år ligesom de forudgående år.

Det overrasker ikke, når jeg siger, at arbejdet med vejledning og bekendtgørelser til BR18 igen i år har været omdrejningspunktet. Der er kommet fornyet politisk fokus på certificeringsordningen. Den del ønsker jeg ikke at forholde mig til, men blot gentage, at beredskabets synspunkt er, at vi bliver inddraget i byggeriets planlægningsfase, så vi sikrer, at der er sammenhæng mellem beredskabets værktøjskasse og byggeriets beskaffenhed.

2021 blev hele sommer nummer to, hvor vi kunne anvende og henvise befolkningen til Brandfareindekset. Jeg synes vi har haft et fint samarbejde med Beredskabsstyrelsen og DMI om driften af indekset.

Arbejdsgruppen omkring brandsikkerhed på hoteller er reelt skrinlagt; den såkaldte Svinkløvgruppe. Til trods for et par møder afviklet i 2020 så kommer vi ikke videre med dette arbejde. Danske Beredskabers synspunkt er fortsat klart, nemlig at fordi bygningen er fra 1825, så behøver brandsikkerheden ikke være det. HORESTA har vist stor interesse for sagen og vil gerne fortsætte arbejdet i gruppen. For at komme videre med dette arbejde, kræver det reelt, at Bolig- og Planstyrelsen går helhjertet ind i arbejdet igen.

Brandsyn er en kerneaktivitet for os. Vi arbejder tæt sammen med Beredskabsstyrelsen på baggrund af projekt ”Fremtidens brandsyn” og anbefalingerne fra rapporten. Vi ser samtidig spændt frem til den nedsatte ekspertgruppe, der skal kigge på et udvidet brandsyn, som Folketinget har besluttet. Vi skal nok bidrage i arbejdet.

På vores egen banehalvdel har vi besluttet en intern uddannelse for alle brandsynere. Ambitionsniveauet er højt, men det skal ikke være os og vores medarbejdere, som ikke lever op til intentionerne og lovgivningen omkring brandsyn.

Jeg vil samtidig nævne, at det er lykkedes at få lavet en grunddatamodel for brandsyn. Det er virkelig godt gået, da vi dermed nemmere kan få en given leverandør til at lave et system ud fra grunddatamodellen som baggrund og samtidig sikre ensartethed. Godt gået!

Vores forebyggelseskonference er også blevet udsat grundet corona. Jeg ser frem til, at den kan gennemføres i efteråret. Jeg er sikker på, at konferencen er med til at højne fagligheden hele vejen rundt i Danske Beredskaber; både ved den medarbejder, som suger ny viden til sig, og til den medarbejder som forbereder et indlæg for alle sine øvrige kollegaer.

Operative område
Netværk Operativ har på trods af corona haft et fint år.

Uddannelsesudvalget under Beredskabsstyrelsen er kommet fint fra start, og det tegner godt for fremtiden. Det er vigtigt og essentielt for os, at uddannelsernes indhold har en fagligt tilpas tyngde, og ikke mindst at udbuddet afspejler efterspørgslen.

Materieludvalget under Beredskabsstyrelsen har nu været i gang et stykket tid. Også på dette område er der stor interesse og mange interesser.

Det er meget vigtigt for os, at udvalget fungerer godt, så vi har adgang til kvalitets- og prisbillige indkøbsaftaler; altså tidsvarende og rettidige indkøbsaftaler, der matcher de kommunale redningsberedskabers behov. Jeg synes godt, at vi kan stille krav om dette, da området er et DUT-belagt område. Overgangen til FMI har ikke været helt problemfri, og jeg er glad for, at Beredskabsstyrelsen lægger deres faglighed med i arbejdet, som gerne skulle være med til at sikre gode aftaler.

På årsmødet i år har vi netop en debat om udbud og rammeaftaler. Den ser jeg frem til – på et aktuelt emne.

Samtidig har vi fortsat en stående arbejdsgruppe omkring Retningslinjer for Indsatsledelse – REFIL. Også her er det vigtigt, at arbejdsgruppemedlemmerne hele tiden synkroniserer synspunkter til et samlet Netværk Operativ.

På sidste beretning fortalte jeg om, at vi afventede et kommende udbud af SINE-nettet. Det gør vi fortsat. Vi ser frem til, at arbejdet snarest igangsættes, så vi kender rammerne for den fremtidige tværsektorielle. Indtil videre er arbejdet med SINE-udbuddet ikke foregået med en sikker og hastig hånd.

Vi ser også frem til arbejdet omkring udbud af 112-softwaren og den tekniske forbindelse, som vi har til 112 og de kommunale redningsberedskabers vagtcentraler.

På det arbejdsmiljømæssige område er vi deltagere i BIOBRAND II-undersøgelse. BIOBRAND II er en opfølgning på BIOBRAND I-undersøgelsen, som forsker i sammenhæng mellem kræft og vores arbejde som brandmænd. Det er vigtigt for os som arbejdsgivere at få belyst dette område grundigt, så vi kan træffe de rette beslutninger for at beskytte vores medarbejdere bedst muligt.

I slipsstrømmet på dette arbejde er der nu dukket et nyt ord op – PFOS. Fluor- og fluorforbindelser. En samlet betegnelse skulle hedde PFAS. Ingen tvivl om, at vi på vores brandskoler har en mulig forurening med fluorforbindelser, da man har anvendt skumvæske med i dag forbudte fluorforbindelser. Sagen er startet i Korsør, og jeg takker Michael Djervad for rigtig god vidensdeling hele vejen igennem forløbet. Et klasse eksempel på, hvad vidensdeling gør godt.

Elbiler og ikke mindst brand i elbiler og deres batterier er et højaktuelt emne. Et emne, som jeg er sikker på, der kommer til at blive arbejdet videre med i regi af Netværk Operativ, men også forebyggelsesmæssigt. Vi træder lidt af ubetrådt sti og leder i fællesskab efter ‘best practice’. Vidensdelingen er god i netværket, og jeg er sikker på, at vi også kommer til at have en god løsning på denne nye udfordring.

Før sommer lykkedes det at få afviklet konferencen ”mental trivsel i beredskabet”. En super god konference, som blev afviklet under hensyntagen til de aktuelle coronarestriktioner. En god efteruddannelsesdag for arbejdsmiljøorganisationerne, og et stor antal deltagere vidner om, at der er grobund for den slags konferencer i fællesskab.

Krisestyringsnetværket
Vi ser frem til en krisestyringskonferencen i efteråret 2021 med et rigtigt spændende program. På bagkant af en af de største kriser i nyere tid, nemlig Covid19, bliver der en hel del at tale om. Også et emne, som er programsat på årsmødet, hvor KL’s direktør, Laila Kildesgaard, kommer og giver os KL’s synspunkter omkring emnet, men hvor der også bliver rigtig god tid til dialog og spørgsmål fra en forhåbentlig fyldt sal.

Forsvarsforlig
Jeg vil gøre en status på robusthedsundersøgelsen, som jer bekendt blev afleveret i december 2019.

Robusthedsundersøgelsen kom med otte anbefalinger, som der efterfølgende blev arbejdet med i fem arbejdsgrupper, som samlede de otte anbefalinger op.

Anbefalingerne til implementeringer blev godkendt af departementet og forligskredsen samt ikke mindst KL.

Arbejdet med implementeringerne er nu gået i gang, og de næste par år vil vi arbejde videre med implementeringerne. Det er selvfølgelig fortsat vigtigt at holde sig for øje, at der ikke følger en yderligere økonomi med til implementeringerne.

Tak til alle jer, som indgår i selve arbejdsgrupperne, og alle der giver input undervejs i processen.


Unge i beredskabet
Vi nærmer os nu enden på den treårige bevilling, der blev givet den 1. januar 2019. Jeg håber inderligt, at vi får projektet til at kører videre med en fornyet bevilling.

Vi har nedsat en styregruppe, som varetager den umiddelbare forvaltning af projektet med Danske Beredskaber som styrende kraft. Tak også til vores samarbejdspartnerne i dette projekt og tak til projektmedarbejderne.

Tak til de kollegaer, som medvirker i denne sammenhæng.

Nordisk og europæisk samarbejde
Vi har igen i år fortsat vores samarbejde med vores europæiske og nordiske kollegaer. Det sidste år har samarbejdet været online og via video. Mulighederne for at mødes og ikke mindst rejse har været underlagt store restriktioner.

Det gode samarbejde, har gjort det naturligt og nemt at mødes online. Dette medie har gjort, at vi har kunnet holde liv i vores forbindelser til Norden og resten af Europa.

På den europæiske front er vores kollega Jakob Vedsted blevet valgt til bestyrelsen i FEU. Tillykke med det. FEU har også annonceret Officers Development Program; et spændende og ambitiøst efteruddannelsesprogram for brandofficerer i Europa.

Ingen hjælper os med efteruddannelsen, så vi er nødt til selv at træde fodsporerne. Så personligt er jeg meget spændt på dette forløb, som jeg også har store forventninger til kommer i gang. Godt gået!

Vores nordiske studieuge afvikles i forbindelse med vores årsmøde her i Odense som erstatning for sidste års aflyste program. Tak til Beredskab Fyn for at tage hånd om dette års arrangement, som på fineste vis gør, at vi fra dansk side lever op til vores nordiske forpligtigelser.

Interessevaretagelse
Vi forsøger at lave en så bred interessevaretagelse som muligt. Hele tiden i forhold til at højne brandsikkerheden, fagligheden og faget generelt. Alle medlemmer medvirker naturligvis til denne indsats.

Beredskabsstyrelsen har fået ny direktør, og jeg hilser Laila Reenberg velkommen i direktørstolen. Jeg ser frem til et tillidsfuldt og godt samarbejde. Jeg synes personligt, at vi allerede er kommet rigtig godt fra start med samarbejdet.

Samtidig vil jeg også nævne det tætte samarbejde med Beredskabsstyrelsen under coronapandemien, hvor vi meget tidligt i forløbet, hvor alt var usikkert og meget dynamisk, sikrede en hurtig og sikker gensidig dialog med Beredskabsstyrelsens direktion og fungerende direktør. Tak for det til Klokager og Kragh.

Personligt ser jeg frem til et kommende fysisk temaseminar med Beredskabsstyrelsens direktion og ledende medarbejdere og kredsen her. Tidligere har vi benævnt det relationsseminar, men personligt mener jeg nu, at tiden er kommet til at tale om et temaseminar, hvor vi åbenhjertet og konstruktivt behandler et eller to aktuelle emner inden for redningsberedskabet på en mere dybdegående facon.

Vi sikrer fortsat en naturlig og tæt koordinering til KL. KL har som tidligere nævnt deltagelse på vores årsmøde i år, hvor direktør Laila Kildesgaard holder et indlæg om krisestyring.

Jeg vil også nævne vores samarbejde med Beredskabsforbundet, hvor vi senere i dag får besøg af Landschefen og direktøren, hvor vi kan drøfte aktuelle temaer.

Et af de emner vi har drøftet det sidste års tid har været klimafrivillige og et koncept herfor. Jeg synes faktisk, at der kom et brugbart produkt ud af forslaget, men desværre nød forslaget ikke politisk opbakning og er umiddelbart lagt i skuffen. Men forslaget er ikke glemt, og konceptet kan jo bruges lokalt.

Vi har løbende dialog med en række interesseorganisationer, politikere med flere, og det vidner om, at Danske Beredskaber er blevet en samlet organisation, som ’man’ lytter til, når talen rettes mod brandsikkerhed og beredskab.

Jeg skal også huske at nævne det gode samarbejde med seniorklubben i Danske Beredskaber, som altid er villige til at give os en praktisk hånd ved et arrangement.


Året der kommer
Vi kommer forhåbentlig til en ny normal omkring corona og lærer at leve med virus.

Vi kommer til et travlt efterår med forebyggelseskonference og krisestyringskonference, og næste år står studieturen til Interschutz for døren.

Vi kommer til at arbejde videre med implementeringsplanerne for anbefalingerne fra robusthedsundersøgelsen. Og som altid skal vi fortsat have fokus på, at holde den faglige fane højt.

Her på afrundingen af beretningen vil jeg gerne takke jer alle for jeres opbakning og engagement i det forgange år.

En særlig tak til sekretariatet og medarbejderne her for deres arbejde igennem det forgange år.

Tak for ordet.

 

Relaterede nyheder

Hos TrekantBrand rykker man både ud til komplicerede brande og er via sin fremskudte rolle i akutberedskabet ofte dem, der når først frem, når der ringes efter en ambulance. Fælles for de mange opgaver, der løses af TrekantBrands 15 brandstationer, er, at de skaber tryghed tæt på borgerne. Bilnøglen er blevet væk, og dit lille […]

Roskilde Brandvæsens nye Water Management Center skal hjælpe til at klimasikre byerne, indtil permanente værn mod hyppigere og større klimahændelser er på plads. Som led i et offentligt-privat samarbejde blev Water Management Center hos Roskilde Brandvæsen den 18. juni åbnet af Lars Robétjé, Beredskabsdirektør i Roskilde Brandvæsen. Med til åbningen var blandt mange andre også […]

Sankthans er en travl aften for brandvæsenet med mere end dobbelt så mange udrykninger som en normal aften. Følg de gode råd fra Danske Beredskaber og Beredskabsstyrelsen, hvis du vil undgå, at brandfolkene afbryder Midsommervisen. Brandvæsenet rykker ud til mere end dobbelt så mange 1-1-2 udkald sankthansaften som på en normal aften og nat. Du […]

Få nyhedsbrev i indbakken