Søg
Close this search box.

Formandens beretning til Danske Beredskabers generalforsamling 2019

27. august 2019

(Det talte ord gælder)

Kære alle

Velkommen til den årlige generalforsamling i Danske Beredskaber.

En særlig velkomst skal der være til en række nye chefer og direktører.

Morten Sønderby Sørensen som tiltræder som beredskabsdirektør for Beredskab & Sikkerhed, efter at Kasper Sønderdahl er tiltrådt som beredskabsdirektør for Østjyllands Brandvæsen.

Holger Rostgaard Andersen er tiltrådt som beredskabschef for Sønderborg Brand & Redning.

Søren Rasmussen er tiltrådt for det nye samarbejde omkring Køge.

Dennis Ottesen fortsætter i en ny rolle for det nye samarbejde omkring Greve.

René Hemberg er samtidig konstitueret som beredskabsdirektør i Sydøstjyllands Brandvæsen, og endeligt Lars Karlsen som er konstitueret i Vestsjællands Brandvæsen.

Der er ingen grund til at pakke ind, at strukturreformen fortsat strækker spor i de organisatoriske set-up’s rundt omkring i landet. Det er set med min briller ikke tilfredsstillende, at der fortsat ikke er kommet arbejdsro for vores mange dygtige medarbejdere, som dog alligevel sikre et velfungerende beredskab til trods for fortsatte ændringer.

Den seneste generalforsamling blev også afholdt i Odense, hvorefter bestyrelsen fik følgende sammensætning:

Formand Jarl V. Hansen

Næstformand Lars Robétjé

Sekretær Claus Bo Nielsen

Kasserer Flemming Nygaard Jørgensen

Bestyrelsesmedlem Jakob Vedsted Andersen

Bestyrelsessuppleant Kim Lintrup

Foreningsåret 2018-2019 har været det andet hele år med den nye struktur for foreningen. Man kan også i den sammenhæng sige, at vi fortsat arbejder på at udvikle foreningen og dens rolle som interesseorganisation for de kommunale primære beredskaber.

Jeg vil i min beretning lave en række nedslagspunkter, i overskrifter, på et endnu begivenhedsrigt år.

Foreningen

Helt overordnet har foreningen fortsat 24 primær medlemmer og en lang række interessemedlemmer. Antallet af primær medlemmer står dog over for en naturlig udvidelse, som jeg kort berørte i min indledning.

Jeg vil sige, at som formand taler jeg tydeligst med styrke af et 100% medlemskab af de primære medlemmer.

Sekretariatet er fortsat under ledelse af sekretariatschef Bjarne Nigaard. I løbet af året har vi haft glæde af Jacob Mouritzen som barselsvikar for vores dygtige journalist Cecilie Hedegaard Petersen. Jeg vil gerne sige Jacob tak for arbejdet, som han efter min opfattelse udfyldte ganske fremragende. Samtidig vil jeg sige velkommen tilbage til Cecilie.

Vi har også på studentermedhjælper posten haft en udskiftning, idet at Andreas Schultz Jørgensen er blevet fastansat ved Midtjysk Brand & Redning i forbindelse med afslutningen af hans uddannelse. Tak til Andreas for hans store indsats. Vi kan så samtidig byde velkommen til Esther de Lange Rosengreen som ny studentermedhjælper.

Netværksstrukturen i Danske Beredskaber har igen været underkastet en lettere rengøring. Netværk planlægning og krise indeholdte tidligere arbejdet omkring risikobaseret dimensionering. Denne del er flyttet væk fra dette netværk. Håndteringen af dette vil ske mere projektorienteret under netværk ledelse, da den risikobaserede dimensionering har grene ind til alle områder i beredskabet.

Der er fortsat en netværk ledelses reference ned i hvert netværk. Rasmus Storgaard for netværk forebyggelse, Flemming Nygaard-Jørgensen for netværk administration, Kasper Sønderdahl til netværk planlægning & krise, og endelig Søren Lundhild til netværk operativ.

Vi har i løbet af året afholdt en række bestyrelsesmøder og seminarer, ligesom mødefrekvensen for netværk ledelse har været høj i løbet af 2019. Dette hænger blandt andet sammen med den netop igangværende robusthedsundersøgelse.

Årsmøde

Beretningen starter hvor sidste års beretning sluttede, nemlig ved årsmødet. Årsmødet 2018 blev år 3 efter den nye drejebog. Første år efter ny drejebog blev som bekendt afholdt i Vejle, hvor vi medtog en række læringspunkter til Odense. Disse læringspunkter blev indarbejdet i konceptet for 2017, som fik en flot tilbagemelding fra både deltagere og udstillere. I 2018 blev der endnu engang arbejdet videre ud fra det nye koncept. Blandt andet startede vi brugen af en web-app i 2018, som vi også i år skal bruge.

Sidste år gik 872 personer gennem tælleapparatet, end mindre nedgang i forhold til 2017. Det er ikke forbi, at vi ikke arbejder med konceptet, blandt andet har vi besøgt Holland for at se vores søsterorganisations lignende arrangement med henblik på at hente inspiration.

Derudover har vi dialog med udstillerne, som er en vigtig del af årsmødet. Igen i år kan vi sætte den røde lampe op, og melde udsolgt af stande. Jeg er sikker på, at dette er resultatet af vores gode dialogmøder med netop udstillerne.Jeg vil gerne takke de kollegaer som bruger energi på dette vigtige arbejde for foreningen.

Årsmødet er blandt andet den årlige mulighed for at sætte spot på aktuelle faglige emner, samt dyrke de gode relationer mellem beredskaberne og deres medarbejdere.

Studieture

Vi har igen i år planlagt en studietur, efter de tidligere års succesfulde studieture.

Turen i år går til Sverige i september til Skadeplats konferencen, som arrangeres af Brandskyddsföreningen der i år har 100 års jubilæum.

Vi kan i øvrigt se tilbage på velgennemførte studieture til Birmingham i 2017 og Holland i 2018.

Inspirationen til vores studieture får vi ofte igennem vores europæiske kontakter igennem FEU netværket eller vores nordiske samarbejde. Så det giver også værdi i denne sammenhæng.

Forebyggende område

På det forebyggende område har der i gang været tale om et travlt år, ligesom det forudgående år.

Det er arbejdet omkring et nyt BR18 og de afledte vejledninger, som har været i fokus. Den nye certificeringsordning og sammenhængskræften til brandvæsnets indsatsmuligheder har krævet fokus. Særligt omkring indsatsteknisk traditionelt byggeri, har der været udført et stort stykke arbejde, som har en meget teknisk karakter, og det som ser mindre vigtigt ud for det utrænede øje, kan efterfølgende vise sig at få stor betydning. Derfor er det rart, at en række mindre ting er blevet rettet i en ny version.

I regi af dette er begrebet ’operative bindinger’ på hastigt vej frem og under indarbejdning i beredskabernes kendskab. Det nye buzzword er kommet for at blive. Det kræver, at beredskaberne er godt klædt på inden for det brandtekniske område, med høj teknisk faglighed koblet med operativ indsatserfaring.

Vi har også været inddraget i arbejdet med revision af TF-visse, igen et arbejde med teknisk fokus.

På den politiske side kom lovforslag B26 på banen, der ville sikre brandvæsnets forebyggende muligheder i forhold til certificeringsordningen. Forslaget blev hverken vedtaget eller stemt ned, og i mellemtiden er der sammensat et nyt Folketing.

I den lidt mere bløde ende forebyggelsemæssigt, men dog med fokus på fagligheden og det tekniske, er en ny Dansk Brandmanuel blevet til og er tilgængelig på Dansk Politis hjemmeside. Et arbejde som vi også deltog aktivt i, tak til de kollegaer som indgik i det arbejde.

’Projekt sikre huse’ som er et samarbejde mellem Netværk forebyggelse og foreningen for ældre/fredede/ og bevaringsværdige huse i Danmark har også i år arbejdet fremad. Der er givet tilskud til arbejdet fra Realdania og Grundejernes Investeringsfond samt et par mindre fonde.

Man kan sige at dette arbejde måske kom i ekstra relief da Notre Dame brændte. Det giver hvert fald fokus på værdien af en ordentlig gennemarbejdet værdiredningsplan og samarbejde med brandvæsnet.

2019 blev også året hvor det nye brandfare-indeks så dagens lys. Forud var gået en dialog mellem Danske Beredskaber, DMI og BRS. Resultatet er nu kommet og offentliggjort under sommeren. Jeg synes det er et fint arbejde og et fint indeks. Hjemmesiden er samtidig nem og informativ, og viser fint samarbejdet mellem de forskellige aktører.

I regi af dette arbejde har vi haft en intern proces med at bøje enderne, så vi kunne lande på noget der minder en fællesplatform for et afbrændingsforbud. Skabelonerne er nu udsendt. Som formand og borger i landet, så skal jeg ikke lægge skjul på, at jeg er fortaler for et ensartet afbrændingsforbud.

Til gengæld er arbejdsgruppen omkring brandsikkerhed på hoteller skrinlagt, den såkaldte Svinkløv gruppe. Danske Beredskabers synspunkt er relativt klart fortsat, nemlig at fordi bygningen er fra 1825, så behøver brandsikkerheden ikke være det. HORESTA har vist stor interesse for sagen, og vil gerne fortsætte arbejdet i gruppen.

Det er nu lidt over et år siden at Farsøhthus ved Allingåbro brændte, og der indebrændte 3 beboer. Det har givet anledning til en del undersøgelser og skriverier i pressen efterfølgende, og med rette.

Det har sat fokus på bygningsmyndigheden og brandmyndigheden, hvilke roller og ansvar har hver især. De bygningsmæssige forhold, herunder dispensationer, blev forsøgt kortlagt i den undersøgelse som TBBST satte i gang over for landets 98 kommuner, og som der samtidig var meget kort svarfrist på.

Alt dette arbejde, har som sagt også sat fokus på hvad et brandsyn er, og hvad det ikke er, efter de gældende regler i dag.

Vi har sammen med BRS startet projekt ’fremtidens brandsyn’ op. Dette arbejde er i god gænge mellem arbejdssomme repræsentanter fra netværk forebyggelse og BRS. Nu må så huske på, at der er et hjemmelsgrundlag som skal helt på plads. Men mon ikke også dette lykkedes i dette arbejde.

Ved siden af alt dette arbejde, projektgrupper med videre, blev der endnu engang afviklet et forebyggelsesseminar i marts måned, hvor vi igen kom pænt over 100 deltagere. Tak til dem som trak læsset med at få dette arrangeret.

Operative område

Netværk operativ har haft en genstart af netværket i løbet af sidste år, og et renskrevet kommissorium.

En af de store arbejdsopgaver har været en revision af REFIL’en. Der er nu etableret en stående arbejdsgruppe omkring REFIL’en. Et af de områder som der skal ses på i den forbindelse er ”indsats i ikke sikre områder”. Der er i dag muligheder for udvikling af dette område, samt yderligere beskrivelser for dette, som kan favne og anvendes i hele landet. Det er netop et af vores emner på årsmødet om onsdagen.

Det kommende udbud af SINE har også været et prioriteret område for netværk operativ. Vi har mandet op ,så vi på strategisk niveau er involveret i dette arbejde. Der er dialog med Rigspolitiet og Center for Beredskabskommunikation.

Af andre emner inden for det operative område kan nævnes betaling for slukningsvand fra brandhaner. Et vandværk i Vejen har påklaget afgørelsen om muligheden for betaling til Miljøklagenævnet og fået medhold. Vi må imødese en ny praksis for dette flere steder i landet. Men et område som bestemt ikke er nemt at håndtere.

Der afvikles også et pilotforsøg på Fyn om hurtig rydning og passage på motorvejene. Forsøget er startet op efter ønske fra den daværende transportminister. Nu må vi se hvordan forsøget ender. Fra Danske Beredskaber er vi gået konstruktivt ind i forsøget, men en af manglerne er en national ensartet standard for udrykningskørsel på motorveje.

I regi af netværk operativ er samarbejdet med BRS og FMI om indkøbsaftaler blevet genoplivet. Det er et vigtigt område, og det er DUT belagt område. Vi skal have adgang til omkostningseffektive indkøbsaftaler, som modsvarer vores behov.

Rekruttering til det operative område, er fortsat et område som vi arbejder benhårdt på. Det var også genstand for debat på årets folkemøde på Bornholm, og der er også fokus på emnet på dette års årsmøde.

Men ellers har vi medvirket i en evaluering af BlivBrandmandNu, evalueringsrapporten er gennemført af Professionshøjskolen.

Som et yderligere emne med fokus på rekruttering, så har der været afholdt en mangfoldighedskonference i Malmø, sammen med vores svenske kollegaer. Konferencen satte fokus på diversiteten eller manglen på samme inden for beredskabet.

Der er ligeledes blevet afviklet møder i det stående udvalg omkring havmiljø samarbejdsøvelserne.

Vi har medvirket i arbejdet om nye retningslinjer for flyvninger med drone, de såkaldte bydrone og landdrone bekendtgørelser. Tak til de kollegaer som på pioneragtig vis har bidraget med erfaringer til de nye bekendtgørelser.

På det arbejdsmiljømæssige område har vi sagt ja tak til at medvirke i en ny BIOBRAND II undersøgelse. BIOBRANDII er en opfølgning på BIOBRAND I undersøgelsen, som forsker i sammenhæng mellem kræft og vores arbejde som brandmænd.

Ved siden af dette medvirker vi en undersøgelse omkring ulykker blandt brandmænd. En undersøgelse som afvikles sammen med VIA i BRS og som der er kommet fondsmidler til at gennemføre.

Slutteligt medvirker vi et nyt forsøg med ændret tilrettelæggelse af de 12 årlige øvelser. Et pilotarbejde som en række beredskaber deltager i, som efterfølgende gerne skulle komme os alle til gode.

Planlægning / krise

Som jeg indledte med, så er dette netværk blevet ændret, således det ikke længere indeholder arbejdet omkring den risikobaserede dimensionering.

I talende stund kan vi se frem til Danske Beredskabers Krisestyringskonference, som blandt andet sætter fokus på kommunale beredskabsplaner, beredskabsplanlægning generelt og samspillet til understøttende IT systemer.

Vi deltager fortsat i Sundhedsstyrelsens kontaktudvalg for sundhedsberedskabsplanlægning. Det giver værdi for os, dels i forhold til samspillet på skadestedet, men også samspillet i forhold til vores generelle rådgivning af kommunerne omkring beredskabsplanlægning, herunder den lovpligtige sundhedsberedskabsplan.

Nyt forsvarsforlig

Det nye forsvarsforlig indeholdte, som I alle er bekendt, et afsnit om en robusthedsundersøgelse.

Kommissoriet er på plads, der er valgt konsulentfirma og undersøgelsen er nu sat i gang, og er halvvejs inde i forløbet frem mod endelig afrapportering.

Jeg tror vi alle har et godt indblik i arbejdet omkring denne undersøgelse, og det virker som om, at konsulenthuset har godt greb om opgaven.

Vi ved også alle, at robusthed ikke umiddelbart kan sættes på formel, hvilket konsulentfirmaet også har på radaren. Jeg sagde på sidste beretning, at robusthed ikke alene måles i antallet af brandbiler og operative kapaciteter men er samlet et langt mere kompliceret størrelse at arbejde med. Robusthed skal også ses i forhold til vores nye opgaver, klima, vejrligssituationer og terrordagsordenen. Slutteligt kan jeg da sige, at forudsætningen for overhovedet at kunne tale robusthed, er at sikre at vi har og kan rekruttere morgendagens brandmand, særligt de deltidsansatte og supplerende frivillige beredskab.

Unge i beredskabet

  1. januar 2019 blev åbningsåret for projekt Unge i Beredskabet. Et projekt som er støttet af forsvarsministeriet over en 3 årig periode.

Vi har nedsat en styregruppe som varetager den umiddelbare forvaltning af projektet, med Danske Beredskaber som styrende kraft.

Samtidig betyder det en officiel nedlukning af det gamle projekt ”Brandkadetter i Danmark” som nu er lukket og slukket i forhold til de fondsmidler som har finansieret dette projekt.

Nordisk og europæisk samarbejde

Vi har igen i år fortsat vores samarbejde med vores europæiske og nordiske kollegaer.

Vi har været i Åbo til nordisk møde, ligesom vi har deltaget i de europæiske møder.

Hvor vi sidste år kunne sende 5 medarbejdere til nordisk studieuge, så kniber det lidt mere i år, hvor nordisk studieuge afvikles i uge 40 i Ålesund i Norge. Jeg tror vi fra dansk side skal have en drøftelse af dette koncept og fremtiden herfor.

I regi af det europæiske FEU samarbejde, arbejder vi fortsat på et ny strategi og revitaliserings proces. Her har vi kørt et nært parløb med en række nordeuropæiske lande, som har samme agenda som de nordiske lande som står samlet omkring disse synspunkter.

Grundet forskellige omstændigheder, så har vi værtskabet for den næste samling i FEU, i 2.halvår 2019. Vi har allerede lavet et flot tilskåret program, som sikre gennemførsel under behørigt gode rammer. Vores bidrag består mest i rå arbejdskræft fra vores sekretariat, og knapt så meget i økonomiske midler.

Sidste gang Danmark var vært, der var mødet henlagt til Bornholm. Denne gang er samlingen henlagt til København, og Christiansborg som primær ramme. Det tegner godt for vores program.

Interessevaretagelse

Vi forsøger at lave en så bred interesse varetagelse som muligt. Hele tiden i forhold til vores kerneopgaver og faglighed.

Det er en opgave som løftes i flok, selvfølgelig er bestyrelsen formelt spændt først for den vogn, men vi indgår alle i relationer, som kan bruges i denne sammenhæng. Der er altså tale om en teamopgave.

Vi har igen i år været på folkemødet, hvor vi dels deltog i debatter og dels forsøgte at opbygge netværk. I år deltog vi derudover med en gimmick der gik på, at folk skulle gætte prisen pr. indbygger til beredskab. Jeg afslører ikke for meget ved at sige, at det gennemsnitlige gæt lå adskille mange kroner over hvad det reelt koster at drive beredskab. Ideen med dette var flersidigt, dels kunne vi under folkemødet få en dialog med folkemødedeltagerne og dels kunne vi efterfølgende lave en oplysende video, som sætter fokus på omkostningsniveauet i noget der ligner Europas billigste beredskab.

Vi holder kontakten med KL, både på direktionsniveau, samt på sagsbehandler niveauet. Nete Herskind er fortsat vores kontaktperson ved KL’s teknik & miljø område. Mens både Erling Friis Poulsen og Laila Kildesgaard er det på direktionsniveauet.

Vi afholder fortsat møder på direktionsniveau blandt andet på de to årlige møder med formandsskabet, KLs Teknik & Miljødirektør og BRS direktør.

Relationsseminar med BRS har været skåret lidt ned i tid i år, men jeg tror fortsat på, at det er vigtigt, at vi mødes og har dialogen om vores mange samarbejdsrelationer.

Vi har ligeledes fået en god dialog med Beredskabsforbundet og deres ledelse. Blandt andet har vi haft møde med dem og et samlet netværk ledelse.

Men det er ikke alle relationer som giver mening at opretholde. På den måde er vi udtrådt af Rådet for Større Badesikkerhed efter en intern drøftelse, og ændringer i Rådets sammensætninger og ønsker for fremtiden.

Vi har afholdt dialogmøde med Sikkerhedsbranchen omkring snitflader og synspunkter.

Vi har løbende afholdt møder med beredskabs- og forsvarsordfører.

Vi har deltaget i klimatopmøde arrangeret af Nordic Dialogue.

Vi deltager i kontaktudvalget for Følgeskade efter Brand.

Vi har deltaget og givet indlæg på KL’s teknik & miljødage TM19.

Vi har deltaget i den officielle åbning af Vejdirektoratets nye trafiktårn

Vi har samarbejdet med Landbrug & Fødevarer om kampagne om høstbrande.

Vi deltager og samarbejder med Dansk Standard i udarbejdelsen af nye standarder inden for vores område.

En anden af vores samarbejdspartnere CTIF har fået ny formand i løbet af året. Valget er faldet på Kim Lintrup, som afløser Lars Rosenwanger på den post. Velkommen til Kim Lintrup på den post.

Jeg skal også huske at nævne det gode samarbejde med seniorklubben, som blandt andet hjælper os på årsmødet, med praktiske opgaver.

Så vi har efterhånden opdyrket en stor berøringsflade, som vi fortsat udbygger, så vores faglige budskaber kan nyde fremme.

Året der kommer

Kommer vores studietur til at tage os til Hannonver og Interschutz messen ofte benævnt Rote Hahn. En større studietur, set med deltagerantallet end de normale studieture.

Arbejdet med at kitte foreningen stærkere sammen skal fortsætte, selvom det i talende stund ser ud til at der kommer flere primær medlemmer.

Vi skal gerne i det kommende år have landet fremtidens brandsyn, herunder hjemmelsproblematikker.

Vi skal have svaret på om de primære kommunale redningsberedskaber er robuste?

Vi skal fortsat have fokus på, at holde den faglige fane højt.

Vi skal have afviklet et FEU værtskabsmøde, så der ikke kan sættes en finger på Danmark og vores værtskab.

Her på afrundingen af beretningen vil jeg gerne takke jer alle for jeres opbakning og engagement i det forgange år.

En særlig tak til sekretariatet og medarbejderne her for deres arbejde igennem det forgange år.

Relaterede nyheder

Danske Beredskaber satte på Folkemødet 2024 i et planspil sammen med DMI fokus på fremtidens vejr, og de udfordringer et vildere vejr medfører for beredskabets arbejde. Rasmus Dahlberg fra Forsvarsakademiet faciliterede oplægget på skibet Hjortø i Allinge Havn imens vejret udviklede sig på planspilstavlen. I videoen her kan du følge debatten på marinehjemmeværnsskibet Hjortø fredag den […]

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen proklamerede lørdag på Folkemødet, at danskerne skal kunne klare sig selv i tre døgn i forbindelse med en krise. Hos Danske Beredskaber er man tilfredse med, at samfundet har konkrete anvisninger at rette sig efter. Lørdag eftermiddag på Folkemødet i Allinge meldte forsvarsminister Troels Lund Poulsen fra den store scene ud, […]

Den 18. juni skal en delegation fra Danske Beredskabers bestyrelse have foretræde for Folketingets forsvarsudvalg for sammen med udvalgets medlemmer at afklare, hvad konsekvenserne vil blive af afskaffe den danske deltidsmodel. Debatten omkring afgangstider – og omkring deltidsmodellen – er opstået efter løsgængeren Mike Fonseca i Folketingssalen har hentet opbakning til, at der politisk arbejdes […]

Få nyhedsbrev i indbakken