Søg
Close this search box.

Formandens beretning til Danske Beredskabers generalforsamling 2020

1. september 2020

Danske Beredskaber har i dag, tirsdag den 1. september 2020, afholdt den ordinære generalforsamling.

Til generalforsamlingen blev der valgt to nye bestyrelsesmedlemmer. Velkommen til Diana Sørensen, Beredskabsdirektør i Nordjyllands Beredskab og suppleant Klaus Hebsgaard, Beredskabsdirektør i Midtjysk Brand og Redning.

 

Beretning om foreningens virksomhed i beretningsåret 2019-2020

(Det talte ord gælder)

Kære alle

Velkommen til den årlige generalforsamling i Danske Beredskaber.

En særlig velkomst skal der være til:

Niels Rasmussen, beredskabschef for det kommende brandvæsen i Lejre og Jesper Ingemann-Petersen for det kommende brandvæsen i Gribskov. Endvidere tillykke til Lars Karlsen med udnævnelsen som beredskabsdirektør i Vestsjællands Brandvæsen.

Sidste år gjorde jeg opmærksom på, at strukturreformen fortsat strækker spor i de organisatoriske set-up’s rundt omkring i landet. Det kan jeg så gentage for denne beretning. Jeg håber, at der kommer arbejdsro for vores mange dygtige medarbejdere, som dog alligevel sikre et velfungerende beredskab til trods for fortsatte ændringer.

Den seneste generalforsamling blev også afholdt i Odense, hvorefter bestyrelsen fik følgende sammensætning:

Formand Jarl V. Hansen

Næstformand Lars Robétjé

Sekretær Claus Bo Nielsen

Kasserer Flemming Nygaard Jørgensen

Bestyrelsesmedlem Jakob Vedsted Andersen

Bestyrelsessuppleant Kim Lintrup

Jeg vil gerne her sige en stor tak til Flemming Nygaard-Jørgensen, som har valgt ikke at genopstille til dette års generalforsamling. Flemming har igennem mange år trukket et stort læs, ikke som spydspids, men som en stabil og sikker motorkraft i bestyrelsen. Dels i forbindelse med hele omstruktureringen af foreningen til Danske Beredskaber var det meget værdifuldt at have en person omkring sig med hele historikken, men som samtidig også var klar over hvor foreningen skulle henad. Flemming har altid deltaget i bestyrelsens aktiviteter, både når vi var på Folkemøde og når de mere driftsrelaterede opgaver skulle løses. Som kasserer har Flemming sikret foreningen igennem transformationen fra en standsforening til en regulær interesseorganisation for de Danske Beredskaber.

Tak Flemming!

Samtidig vil jeg også gerne sige tak til Kim Lintrup, for sit arbejde som suppleant i foreningen. Suppleant rollen i foreningen betyder, at man medvirker i alle bestyrelsesmøder, og i praksis på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Kim har sikret vores interesser i Redningsberedskabsprisen, som har været en vigtig markering for Redningsberedskabet igennem mere end 10 år. Dette arbejde har sikret, at der nu er tale om en tradition vi kan være stolte af.

Tak til Kim for din indsats!

Foreningsåret 2019-2020 har været det tredje hele år med den nye struktur for foreningen. Men året i år, har naturligvis været præget af Corona situationen, som også har haft en indvirkning på driften af vores forening.

Jeg vil her i min beretning lave en række nedslagspunkter, i overskrifter, på et endnu begivenhedsrigt år.

Foreningen

Helt overordnet har foreningen 25 primær medlemmer og en lang række interessemedlemmer. Antallet af primær medlemmer står dog over for en naturlig udvidelse, som jeg kort berørte i min indledning.

Jeg vil sige, at som formand taler jeg tydeligst med styrke af et 100% medlemskab af de primære medlemmer.

Sekretariatet er fortsat under ledelse af sekretariatschef Bjarne Nigaard. I sekretariatet er der i løbet af året været udskiftning, vores dygtige journalist Cecilie Hedegaard Petersen har fået nyt arbejde, men heldigvis inden for beredskabet ved et af medlemmerne i foreningen. Jeg vil gerne sige Cecilie tak for arbejdet. Samtidig vil jeg gerne sige velkommen til Isabel Brylov, som nærmest lige er startet som organisationskonsulent. Vi ser frem til et godt samarbejde.

Vi har også på studentermedhjælper posten haft en udskiftning, idet at Esther de Lange Rosengreen er blevet fastansat ved Beredskab4K i forbindelse med afslutningen af hendes uddannelse. Tak til Esther for hendes store indsats. Vi kan så samtidig byde velkommen til Ditte Møller Madsen som ny studentermedhjælper.

Netværksstrukturen i foreningen er overordnet videreført i dette forenings år.

Der er fortsat en netværk ledelses reference ned i hvert netværk. Rasmus Storgaard for netværk forebyggelse, Flemming Nygaard-Jørgensen for netværk administration, Kasper Sønderdahl til netværk planlægning & krise, og endelig Diana Sørensen og René Hemberg til netværk operativ.

Mødestrukturen har for en stor del af foreningsåret været præget af videomøder grundet Corona. Men videomøderne har vist sig at være ganske effektive til hurtig og effektiv vidensdeling, noget vi skal tage med os i det videre arbejde fremadrettet.

I Netværk Ledelse har vi samtidig besluttet, at fra 1. januar 2020 er dagsordner og tilhørende referater samlet i FirstAgenda/Prepare. Jeg synes, det er en styrke, at vi nu samlet har et godt overblik.

Årsmøde

Beretningen her starter hvor sidste års beretning sluttede, nemlig ved årsmødet, og så alligevel ikke. Årsmødet 2020 bliver ikke til noget grundet Corona.  Årsmødet 2019 blev år 4 efter den nye drejebog. Første år efter ny drejebog blev afholdt i Vejle i 2016, hvor vi medtog en række læringspunkter til Odense. Disse læringspunkter blev indarbejdet i konceptet for 2017, som fik en flot tilbagemelding fra både deltagere og udstillere. I 2018 blev der endnu engang arbejdet videre ud fra det nye koncept. Blandt andet startede vi brugen af en web-app i 2018, som vi også fik lejlighed til at bruge i 2019.

Sidste år gik lige over 1.000 personer gennem tælleapparatet, stort set samme niveau som i 2018. Jeg tror bestemt at årsmødet er på rette vej. Den rette vej sikres igennem udvikling af årsmødet, igennem et højt fagligt niveau og en omgangshøjde med moderne udstillinger.

Vi har fortsat en dialoggruppe med udstillerne, og jeg synes, at vi fra foreningens side har stor gavn af de input, som udstillerne giver til os.

Jeg vil gerne takke de kollegaer som bruger energi på dette vigtige arbejde for foreningen.

Årsmødet er blandt andet den årlige mulighed for at sætte spot på aktuelle faglige emner samt dyrke de gode relationer mellem beredskaberne og deres medarbejdere.

Så vi har rigtigt meget at glæde os til i det kommende årsmøde i 2021.

Studieture

Her måtte vi sande at Coronaen også påvirkede vores planlagte aktivitet. Vores planlagte studietur til Interschutz i 2020 er blevet udskudt til 2021. En studietur hvor vi taler om et deltagerantal på over 100 personer.

Vi har igennem de seneste par år afviklede vellykkede studieture, og turen i 2019 gik med 18 deltagere til Sverige i september til Skadeplats konferencen, som blev arrangeret af Brandskyddsföreningen som samtidig kunne fejre deres 100 års jubilæum.

Vi kan i øvrigt se tilbage på velgennemførte studieture til Birmingham i 2017 og Holland i 2018.

Inspirationen til vores studieture får vi ofte igennem vores europæiske kontakter igennem FEU netværket eller vores nordiske samarbejde. Så det giver også værdi i denne sammenhæng at deltage i det europæiske og nordiske samarbejde.

Forebyggende område

På det forebyggende område har der været tale om et travlt år – ligesom det forudgående år.

Det er fortsat arbejdet omkring et nyt BR18 og de afledte vejledninger og bekendtgørelser, som har været i fokus. Den nye certificeringsordning og sammenhængskræften til brandvæsnets indsatsmuligheder har krævet et fortsat fokus.

2020 blev den første rigtige sommer, hvor vi fuldt ud kunne anvende det nye brandfare indeks. Indekset er let at forklare for den enkelte borger.

Sommeren gav dog ikke anledning til udstedelser af afbrændingsforbud, hvor vi ellers i 2019 brugte en del tid på at lave nogle fælles skabeloner for udstedelse af disse.

Arbejdsgruppen omkring brandsikkerhed på hoteller er fortsat skrinlagt, den såkaldte Svinkløv gruppe. Danske Beredskabers synspunkt er fortsat klart, nemlig at fordi bygningen er fra 1825, så behøver brandsikkerheden ikke være det. HORESTA har vist stor interesse for sagen, og vil gerne fortsætte arbejdet i gruppen. Vanen tro viser medierne fortsat interesse for årsdagen for branden.

Det er nu lidt over to år siden at Farsøhthus ved Allingåbro brændte, og der indebrændte 3 beboer. Branden blev den direkte årsag til, at samtlige kommuner i Danmark har måtte gennemgå deres bygninger for eventuelle dispensationer og foretage en indberetning til TBBST. Mange steder er jeg vidende om, at brandsikkerheden på den baggrund er blevet løftet, og det er i sig selv glædeligt, at eventuelle fejl og dispensationer rettes op, så brandsikkerheden løftes. Det kan vi kun være tilfredse med.

Projekt ”Fremtidens brandsyn” blev også afsluttet, og der er nu en fin rapport med en lang række anbefalinger. En række anbefalinger og ændringsforslag kan der umiddelbart arbejdes videre med, mens andre anbefalinger er på det lidt længere træk. Brandsyn er en kerneopgave for Danske Beredskaber, og brandsynet er medvirkende til at højne brandsikkerheden igennem dialog med den enkelte bygningsejer.

Forebyggelseskonferencen blev afviklet primo marts 2020, lige inden den skelsættende aften hvor Danmark blev lukket ned, og verden var forandret for en periode.

Men jeg havde selv lejligheden til at deltage på en stor del af konferencen, og jeg oplevede et højt fagligt niveau.

Samtidig vil jeg sige tak for at få lov til at overrække prisen som ”Årets Forebygger”, som fortjent blev overrakt til Henriette Elmer fra Hovedstadens Beredskab.

Jeg er sikker på, at konferencen er med til at højne fagligheden hele vejen rundt i Danske Beredskaber. Både til den medarbejder som suger ny viden til sig, og til den medarbejder som forbereder et indlæg for alle sine øvrige kollegaer.

Operative område

Netværk operativ har haft en genstart af netværket i løbet af sidste år, og har fået et renskrevet kommissorium.

Der er fortsat en række vigtigt arbejdsområdet for netværk operativ og samtidig store snitflader til alle de øvrige dele af netværksstrukturen.

Der er inden for det seneste år blevet etableret et udvalg for Uddannelse. Her har vi efter aftale med KL alle otte pladser. Jeg oplevede en meget stor interesse for at deltage i dette arbejde, så uddannelse er højt vægtet rigtigt mange steder.

Udvalget er kommet fint fra start, i en rigtig god dialog med Beredskabsstyrelsen, som udbyder en lang række af de nødvendige og obligatoriske uddannelser inden for Redningsberedskabet.

Det er samtidigt vigtigt, at vores mandater i Uddannelsesudvalget er i overensstemmelse med primært de operative synspunkter.

Et andet udvalg omkring materiel er ligeledes blevet løbet igang. Også her har der været en stor interesse for at deltage i arbejdet fra vores side. Det er dejligt som formand at vide, at I ønsker at bidrage – både på det strategiske niveau men også på det mere specialiserede niveau.

Som ved Uddannelsesudvalget er det vigtigt at Materieludvalgets medlemmer er i god ”sync” med netværk operativ’s synspunkter, da størstedelen af materiel indkøb retter sig mod det operative område.

Samtidig har vi fortsat en stående arbejdsgruppe omkring Retningslinjer for Indsatsledelse – REFIL. Også her er det vigtigt, at arbejdsgruppe medlemmerne hele tiden synkroniserer synspunkter til et samlet netværk operativ.

Vi afventer fortsat et kommende udbud af SINE nettet, som har vist sig at være vanskeligt og belagt med mange tekniske spørgsmål. Der er løbende dialog med Rigspolitiet og Center for Beredskabskommunikation, ligesom vi afstemmer vores synspunkter med KL løbende.

Pilotforsøget på Fyn om hurtig rydning og passage på motorvejene er nu slut. Det er nu op til Vejdirektoratet og aktørerne at arbejde videre med anbefalingerne.

På det arbejdsmiljømæssige område er vi deltagere i BIOBRAND II undersøgelse. BIOBRAND II er en opfølgning på BIOBRAND I undersøgelsen, som forsker i sammenhæng mellem kræft og vores arbejde som brandmænd. Det er vigtigt for os som arbejdsgivere, at få belyst dette område grundigt, så vi kan træffe de rette beslutninger for at beskytte vores medarbejdere bedst muligt.

Vores nationale ressourcedatabase så også dagens lys i 2020. I kan selv se resultatet på rbis.dk. Nu er databasen flyende, og som alt andet data er validiteten afhængig af input data – så hermed en opfordring til fortsat vedligeholdelse af data.

Der er i øvrigt gode muligheder for udvidelse til øvrige beredskabsaktører, herunder det statslige niveau, så vi kan få en national database og beredskabsmæssige ressourcer.

Planlægning / krise

Under planlægning og krisestyringsnetværket blev den første krisestyringskonference afviklet. På de tilbagemeldinger som jeg har modtaget, var det en stor succes. En stor tak til den planlægningsgruppe som har arbejdet med dette med høj faglighed og udvikling for øje.

En ny konference var klar til afvikling lige om lidt, men også den er blevet Corona ramt, så vi må vente til 2021 med en ny konference. Jeg er sikker på, at den bliver eftertragtet, også blandt vores nærmeste samarbejdspartnere i kommunerne som arbejder med beredskabsplanlægning generelt.

Vi deltager fortsat i Sundhedsstyrelsens kontaktudvalg for sundhedsberedskabsplanlægning. Det giver værdi for os, dels i forhold til samspillet på skadestedet, men også samspillet i forhold til vores generelle rådgivning af kommunerne omkring beredskabsplanlægning, herunder den lovpligtige sundhedsberedskabsplan.

Forsvarsforlig.

Det nye forsvarsforlig indeholdte, som I alle er bekendt med, et afsnit om en robusthedsundersøgelse.

Denne undersøgelse er nu tilendebragt, og rapporten blev afleveret i december 2019.

Jeg vil gerne sige tak for den opbakning, der var til de medlemmer som bidrog i styre- og arbejdsgrupper. Samtidigt oplevede jeg, at vi fik talt godt sammen om den kommende rapport samt fik delt god information, som gjorde arbejdet mere let for de kollegaer, som indgik i arbejdet.

En helt overordnet hurtig samlende konklusion er, at beredskabet samlet set er robust – set ud fra de historiske data der har været til rådighed. Vi kunne måske godt savne, at rapporten havde kigget mere i fremtidskuglen, og via forskellige scenarier set om vi var robuste til morgendagens samfund. En af pejlemærkerne, hvor der kan hentes inspiration, er blandt andet i Beredskabsstyrelsens Nationale Risikobillede.

Men igen, overordnet konklusion, de kommunale beredskaber er samlet set robuste. At vi er blevet samlet i nogle, alt andet lige, større enheder, har også haft en positiv effekt på robust- og fagligheden.

Robusthedsundersøgelsen kommer med otte anbefalinger. De otte anbefalinger er vi enige i, at vi er forpligtet til at se nærmere på. Så vi har grebet handsken, og går nu i gang, efter departementets opfordring, med at arbejde videre med disse anbefalinger.

Rent konkret bliver der fem arbejdsgrupper, som samler de otte anbefalinger op. Det er vigtigt, at vi forholder os konstruktivt til anbefalingerne, kigger fremad, mens også kigger rundt til alle medlemmerne, for at se hvordan anbefalingen kan omsættes lokalt, og hvordan det giver mening for det enkelte medlem. Tak til de kollegaer som kommer til at indgå i arbejdet.

Unge i beredskabet

Vi er nu lidt over halvvejs inden i projektforløbet Unge i Beredskabet. Projektet blev officielt startet med en bevilling den 1. januar 2019 og den samlede projektperiode er 3 år.

Vi har nedsat en styregruppe, som varetager den umiddelbare forvaltning af projektet – med Danske Beredskaber som styrende kraft.

Tak til de kollegaer som medvirker i denne sammenhæng.

Nordisk og europæisk samarbejde

Vi har igen i år fortsat vores samarbejde med vores europæiske og nordiske kollegaer.

Vi har afviklet et flot FEU møde i København, hvor de nye vedtægter samtidigt blev vedtaget. Et sæt nye vedtægter som er med til at revitalisere FEU mere i den retning, som passer til den nordiske model, hvis jeg må kalde det sådan. En stor tak til Hovedstadens Beredskab for at være med til afviklingen af FEU mødet men også en tak til sekretariatet for at binde hele årsmødet sammen. Vi kan vist roligt sige, at det blev afviklet efter skandinavisk effektivitet.

Vi skulle samtidig med vores årsmøde 2020 i Odense have været vært for den nordiske studieuge, men den er også blevet aflyst grundet Corona, og vi må vente til 2021 med at få programmet gennemført. Tak til BeredskabFyn for at tage ’lead’ på denne planlægning.

Interessevaretagelse

Vi forsøger at lave en så bred interessevaretagelse som muligt. Hele tiden i forhold til vores kerneopgaver og faglighed.

Det er en opgave som løftes i flok, selvfølgelig er bestyrelsen formelt spændt først for den vogn, men vi indgår alle i relationer, som kan bruges i denne sammenhæng. Der er altså tale om en teamopgave.

Folkemødet blev aflyst, så vi har ikke været det i 2020, men vender stærkt tilbage igen i 2021.

Vi holder kontakten med KL, både på direktionsniveau, samt på sagsbehandler niveauet. Nete Herskind er fortsat vores kontaktperson ved KL’s teknik & miljø område. Mens Laila Kildesgaard er det på direktionsniveauet.

Bestyrelsen m.fl. deltog i en flot afskedsreception for Beredskabsstyrelsens direktør Henning Thiesen, hvor vi takkede for det gode samarbejde igennem mange år, som jeg gerne gentager her på vores generalforsamling.

Vi har fået etableret et fortrinligt samarbejde til den fungerende direktør for Beredskabsstyrelsen samt vicedirektøren for myndighedsområdet. Vi har aftalt, at vores relations seminar 2020 bliver afviklet men med behørig respekt for Corona reglerne.

Vores samarbejde med Beredskabsforbundet foregår både lokalt men også centralt med Landschefen & direktøren samt netværk ledelse.

Vi har også i dette forenings år afholdt møder med blandt andre Sikkerhedsbranchen, Beredskabs- og forsvarsordfører, Kontaktudvalget for Følgeskade efter Brand, udvidet samarbejdet med Landbrug & Fødevarer om kampagne om høstbrande samt samarbejdet med Dansk Standard i udarbejdelsen af nye standarder inden for vores område.

Jeg skal også huske at nævne det gode samarbejde med seniorklubben i Danske Beredskaber, som altid er villige til at give os en praktisk hånd ved et arrangement.

Så vi har efterhånden opdyrket en stor berøringsflade, som vi fortsat udbygger, så vores faglige budskaber kan nyde fremme.

Året der kommer

Kommer vores studietur til at tage os til Hannonver og Interschutz messen – ofte benævnt Rote Hahn. En større studietur, set med deltagerantallet end de normale studieture.

Vi skal gerne i det kommende år have landet fremtidens brandsyn herunder hjemmelsproblematikken for det fremtidige brandsyn

Vi skal have set på hvilke robusthedsanbefalinger der giver mening nu og fremover, samt hvordan de kan implementeres, når forudsætningen er, at det ikke må koste flere penge.

Og som altid vi skal fortsat have fokus på at holde den faglige fane højt.

Her på afrundingen af beretningen vil jeg gerne takke jer alle for jeres opbakning og engagement i det forgange år.

En særlig tak til sekretariatet og medarbejderne her for deres arbejde igennem det forgange år.

Relaterede nyheder

Den 18. juni skal en delegation fra Danske Beredskabers bestyrelse have foretræde for Folketingets forsvarsudvalg for sammen med udvalgets medlemmer at afklare, hvad konsekvenserne vil blive af afskaffe den danske deltidsmodel. Debatten omkring afgangstider – og omkring deltidsmodellen – er opstået efter løsgængeren Mike Fonseca i Folketingssalen har hentet opbakning til, at der politisk arbejdes […]

Den 12. og 13. juni afholder Danske Beredskaber netværksmøde omkring operative forhold. På førstedagen fortalte delegerede fra Hovedstadens Beredskab omkring kompleksiteten i nutidens byggerier og de udfordringer som Beredskabet møder i forbindelse med indsatser i bygninger, der ofte har helt sin egen risikoprofil. Oplægget følges torsdag op af et oplæg omkring fremtidens byggematerialer fra DTU. […]

Danske Beredskaber sætter på Folkemødet 2024 i et planspil sammen med DMI fokus på fremtidens vejr, og de udfordringer et vildere vejr medfører for beredskabets arbejde. Rasmus Dalberg fra Forsvarsakademiet kontrollerer spillet og deltagerne alt imens vejret udvikler sig på planspilstavlen. Klimahændelser kan til tider kræve, at der bliver indsat måske 100 mand, og det […]

Få nyhedsbrev i indbakken