Søg
Close this search box.

Generalforsamling: Læs formandens beretning

29. august 2017

Beretning om foreningens virksomhed i beretningsåret 2016-2017

(Det talte ord gælder)

Tidligere er formandens beretning indledt med at mindes de kollegaer som er afgået ved døden. Det var i en tid, hvor foreningen bestod af enkelt stående personlige medlemskaber. Der gav det rigtig god mening. I dag har foreningen 24 primære medlemmer, nemlig de 24 kommunale redningsberedskaber i Danmark. De 24 medlemmer har således medarbejdere. På den baggrund finder jeg ikke længere det rigtigt, at oplæse en liste med afdøde kollegaer. Jeg er sikker på, at man ved de traditionsrige nytårsparoler og nytårskure ved hvert enkelt beredskab foretager en markering for afdøde kollegaer i det enkelte beredskab.

Den seneste generalforsamling blev afholdt i Vejle, hvorefter bestyrelsen fik følgende sammensætning:

Formand Jarl V. Hansen

Næstformand Lars Robétjé

Sekretær Claus Bo Nielsen

Kasserer Flemming Nygaard Jørgensen

Bestyrelsesmedlem Jakob Vedsted Andersen

Bestyrelsessuppleant Kim Lintrup

Ved generalforsamlingen var det ligeledes det endelige formelle startskud for en ny struktur for foreningen, herunder kontingent og medlemstruktur. Generalforsamlingen stadfæstede nuværende kontingent struktur, som sikrer opretholdelsen af et professionelt sekretariat til varetagelse af medlemmernes interesser og understøttelse af bestyrelsen. De gamle kredse blev formelt afviklet og et eventuelt indestående blev overført til foreningens konto. Disse midler er som sådan øremærket til aktiviteter i netværkene.

Foreningen har 24 primærmedlemmer og 43 interessemedlemmer. Interessemedlemmerne er blevet inviteret til en række netværksmøder henover året, ligesom interessemedlemskabet giver andre fordele. Foreningsåret 2016-17 har også været et travlt år. Jeg skal prøve at dykke ned i nogle af overskrifterne for foreningens virke.

National forebyggelsesstrategi:

Efter længere tids arbejde lykkedes det at komme i mål med en national forebyggelsesstrategi. Et politisk ønske fra forrige beredskabsforlig blev nu indfriet. En proces, som set med vores briller, har haft et meget langt tilløb. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi gerne havde set en mere forpligtende og mere bred forankret strategi, end den som er udkommet. Men vi trods alt glade for at den nu er udkommet, og vi ser det som version 1.0.

Årsmøde

Foreningens største enkeltstående aktivitet er fortsat årsmødet. I 2016 blev der ændret på konceptet for årsmøde afviklingen. Der blev lagt endnu mere vægt på det faglige, ligesom selve afviklingen af årsmødet blev ændret. Denne tråd er fortsat forfulgt i 2017, og jeg ser frem til et spændende årsmøde, fyldt med faglige indlæg, men med fortsat mulighed for networkning med kollegaer og samarbejdspartnere. Årsmøde ændringerne er sket i dialog med interessenter og vores egne ønsker for retningen. Tak til dem som tager slæbet, hvad enten det er som debattør, årsmødearrangør eller udstiller.

Relations seminar med direktionen i BRS

2016 blev ligeledes året hvor vi startede en møderække mellem direktionen i Beredskabsstyrelsen og de 24 enheder. På disse møder, har vi nu muligheden for at drøfte udviklingen i redningsberedskabet på et mere overordnet strategisk niveau end vi tidligere har haft mulighed for.

Nye opgaver

I 2016 lancerede den forhenværende Venstre regering en tryghedspakke. Ved statsministerens pressemøde blev beredskabet omtalt. Der var tiltænkt 2,2 mia. til forsvar, efterretningstjeneste og politiet. Set med vores briller så var beredskabet, desværre ikke, direkte omtalt i det skriftlige materiale.

Når vi ser tilbage på det sidste års tid, så tror jeg det står klart for enhver, at opgaver som terror og voldsomt vejr, er opgaver som ikke længere kan negligeres.

Vi har selv flere gange sat fokus på terror og de krav som det stiller til os som beredskab. Vi har indspillet med en 18 punkts ønskeliste, som vi fagligt mener der skal til for at sikre et netop tilstrækkeligt effektivt og robust terror beredskab i Danmark.

Selvfølgelig er politiet en meget væsentlig aktør, ligesom ambulancetjenesten er en væsentlig aktør. Med redningsberedskabet er en mindst ligeså væsentlig aktør. Vi har et ansvar overfor vores medarbejdere om, at de er bedst muligt klædt på til alle tænkelige opgaver, ligesom vi har et ansvar overfor for borgere som forventer en effektiv hjælp i en katastrofesituation.

De 18 punkter kan omskrives til 4 hovedområder: Udstyr, Uddannelse/træning, Planlægning/vidensdeling/analyse og kommunikation. Punkterne er på vores hjemmeside, hvor de er udspecificeret.

Terror fylder ligeledes på dette års årsmøde. Da vi arrangerede det, så var terror situationen i Berlin aktuelt. Men lige nu, så virker den faktisk meget historisk, desværre.

Voldsomt vejr. Storm, skybrud eller vedvarende nedbør over meget lang tid. Vejret presser os. Det er hændelser som er meget mandskabskrævende, ofte langvarige og meget logistik krævende opgaver.

Det stiller også beredskabet overfor nye udfordringer. Har vi det rigtige materiel, har vi mandskab nok. Igen i år, så har vi været ramt af voldsomt vejr situationer. Stormflod f.eks. i januar ved de østvendte kyster pressede næsten beredskabet udover kanten.

FEU samarbejde – europæisk samarbejde

Vi putter kræfter i europæisk samarbejde og samarbejdsrelationer. Vi har oprustet på deltagelsen i det europæiske samarbejde med vores kollegaer over hele Europa. Samarbejdet giver os mulighed for, at få førstehåndsviden om hvordan vores kollegaer f.eks. tackler terror udfordringerne. Men også mere dagligdags driftsopgaver kan vi tale om på et overordnet strategisk niveau, f.eks. rekruttering. For mit at se, så giver deltagelsen i dette netværk os og dermed alle 24 danske beredskaber værdi. Tak til de kolleager som putter arbejdstid i denne opgave.

Nordisk samarbejde

Vi har ikke glemt det nordiske samarbejde. ”Den nordiske mafia” er faktisk vores kælenavn i det store Europa. Det er jeg lidt stolt af, det betyder, at vi har et rigtigt godt samarbejde mellem de nordiske lande og vores søsterorganisationer der. Vi var vært ved dette års nordiske møde, som vi afviklede med vanlig skandinavisk effektivitet som et lettere udvidet 12-12 seminar. Et eller andet må vi have gjort ret, idet vores Norske venner har været på et udvidet besøg, da de ønsker at lave et sekretariat efter dansk forbillede. Vores svenske venner har også fået ansat en sekretær. Det største og måske mest professionelle sekretariat er fortsat ved vores finske venner, som vi har besøgt og forsøgt at lære af i opbygningen af Danske Beredskaber.

Nordisk Studieuge (vi var vært)

I relation til vores nordiske samarbejde, så eksisterer nordisk studie uge fortsat. I år var vi vært. Jeg vil gerne særskilt takke Hovedstadens Beredskab for et meget velgennemført program, som er blevet rost af vores kollegaer efterfølgende.

Netværk

Internt i foreningen, så er alle netværk nu kommet i gang. Der er blevet lavet et kommissorium for alle netværk, ligesom der er kommet en tovholder gruppe for hvert netværk. Under hvert netværk er etableret en række arbejdsgrupper. De fleste netværk har henover året lavet en sanering i antallet af arbejdsgrupper, således ambitionsniveauet og tidsniveauet nok mere er bragt i balance.

Det mest ’modne’ og erfarne netværk, er nok fortsat netværk forebyggelse. Igen i år blev der afviklet en forebyggelseskonference, med ikke mindre en 115 deltagere. Det faglige niveau under konferencen var rigtigt højt, tak til den gruppe for dette arrangement.

Certificeringsordning

Den kommende certificeringsordning har også taget mange kræfter for netværk forebyggelse. En overgang så det ud som om, at certificeringsordningen ville dekoble beredskabet og ikke mindst de efterfølgende indsatsmuligheder.

Ved en stor arbejdsindsats og møder med Trafik-, Bolig-, og Byggestyrelsen ser det nu ud til, at den kommende ordning, set med beredskabsbriller, bliver ganske fornuftigt.

Der er dog fortsat en række udeståender i forhold til hjelmsproblematikker, men vi kører tæt parløb med KL i denne sag, for at sikre at disse forhold ligeledes kommer i mål.

Svinkløv

Ikke fordi jeg skal dvæle mere ved denne brand, men netop den brand har sat fokus på brandsikkerhed i bygninger og ikke mindst ældre hoteller i Danmark. Vi er netop ved at få lavet de sidste streger på den ønskede oversigt over brandsikkerheden for ældre hoteller og lignende bygninger i hele Danmark.

Stemmeaftalen for det statslige beredskab

Med stemmeaftalen for det statslige redningsberedskab, så blev besparelsen for staten endeligt udmøntet. En stor del af besparelsen blev reduceret for Beredskabsstyrelsens virke, idet man lavede budgetomplaceringer indenfor Forsvarsministeriets samlede ramme.

Politikerne ønskede at bevare alle beredskabscentre i hele landet.

Sammen med stemmeaftalen, så blev der politisk aftalt en evalueringsrapport af den nye struktur indenfor redningsberedskabet samt en vagtcentralanalyse.

Evalueringsrapporten blev færdig 1. februar 2017. Kommissoriet fastlagde, at der ikke skulle ændres på opgavefordelingen samt af rapporten skulle være budgetneutral.

Med rapporten er udkommet 8 anbefalinger:

  1. Arbejdsgruppen anbefaler, at redningsberedskabets opgaver planlægges i forhold til udviklingen i det nationale risikobillede.
  2. Arbejdsgruppen anbefaler, at den risikobaserede dimensionering af det kommunale redningsberedskab udvikles.
  3. Arbejdsgruppen anbefaler, at placeringen af visse af det statslige redningsberedskabs kapaciteter tilrettelægges mere systematisk under hensyntagen til regionale udfordringer.
  4. Arbejdsgruppen anbefaler, at Beredskabsstyrelsen faciliterer et øvelsessamarbejde mellem det kommunale og statslige redningsberedskab om større og mere komplicerede hændelser.
  5. Arbejdsgruppen anbefaler en fælles videns- og forskningsstrategi for redningsberedskabet.
  6. Arbejdsgruppen anbefaler praksisundersøgelser af redningsberedskabets virksomhed
  7. Arbejdsgruppen anbefaler, at fokus på den generelle beredskabsplanlægning og krisestyring fastholdes i kommunerne.
  8. Arbejdsgruppen anbefaler, at visse lovhjelmer afklares i forhold til de fælleskommunale redningsberedskabers opgaveløsning.

 

Arbejdet med de 8 anbefalinger er ikke startet endnu. KL har skrevet hvilke anbefalinger som vi ønsker der startes et arbejde op med.

Vagtcentralanalysen er blevet aflyst, efter landspolitisk ønske.

Møde med forsvarsministeren

Vi har i løbet af det sidste år haft mulighed for at mødes med daværende forsvarsminister Peter Christensen samt nuværende forsvarsminister Claus Hjort.

Begge møder er forløbet godt, vi har redegjort for foreningens arbejde og faglige synspunkter overfor ministeren.

Møde med beskæftigelsesministeren

Vi har også været til møde med beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen. Ligeledes et godt møde, hvor vi fik lejlighed til at genpræsentere vores synspunkt omkring dagpenge problematikken for deltidsansatte brandfolk.

Vi mødte en vidende og interesseret minister, men i skrivende stund er problemstillingen desværre fortsat tilstede.

Folkemødet 2017

Som et led i foreningens synlighed og generel opgave varetagelse, så deltog en del af bestyrelsen i Folkemødet 2017 sammen med sekretariatet. Vi deltog i en række debatter indenfor vores område, hvor debatten på hjemmeværnskutteren Hjortø var den mest profilerede. Men som sent som søndag deltog Jakob Vedsted Andersen i debat arrangeret af FOA. Sekretariatet sørgede for synlighed ved at uddele brandgode råde om en brandsikker sommer, ligesom vi havde opstillet redigeringsfaciliteter i pressecenteret.

Studietur til Bruxelles

Med etableringen af et sekretariat, har vi opnået de organisatoriske muskler der skal til, for at vi kan stable en ordentlig og gennemført studietur på benene. I løbet af året blev der på den måde afviklet en rigtig gennemført studietur til Bruxelles. Turen har fået gode tilbagemeldinger, så vi har også i det kommende år, ja faktisk allerede i næste uge, planlagt en ny studietur til Birmingham.

Brandkadetter i Danmark

Projektet Brandkadetter i Danmark er desværre på vej ind i den sidste periode, i den nuværende form, såfremt projektet ikke tilføres yderligere finansiering. Vi har to gode projektmedarbejdere ansat, som har sikret projektets drift og opfølgning. Senest er der kommet en rapport, som fortæller hvor stor værdi projektet giver tilbage i samfundsværdi. Styregruppen afholder møde i 2. halvår af 2017.

Sekretariatet

Vi har nu i over 1½ år haft et egentligt sekretariat. 2017 bliver det første rigtige år, hvor vi gennemløber et helt årshjul med en ’ren’ økonomi. Indtil videre, så ser det fornuftigt, ud, de planer vi har lagt, de ser ud til at holde rent forudsætningsmæssigt.

2016 har været et overgangsår, hvor gamle aktiviteter og aftaler er blevet afviklet, netop så 2017 kunne tage sin ’rene’ begyndelse. Tak til medarbejdere på sekretariatet for en rigtig solid arbejdsindsats.

Året der kommer

I efteråret 2017, der glæder jeg mig personligt til det strategi seminar, som er annonceret og planlagt. Her kan vi sætte det lange lys på og i fællesskab udstikke de strategiske spor for foreningens virke de kommende år fremover.

Relaterede nyheder

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen proklamerede lørdag på Folkemødet, at danskerne skal kunne klare sig selv i tre døgn i forbindelse med en krise. Hos Danske Beredskaber er man tilfredse med, at samfundet har konkrete anvisninger at rette sig efter. Lørdag eftermiddag på Folkemødet i Allinge meldte forsvarsminister Troels Lund Poulsen fra den store scene ud, […]

Den 18. juni skal en delegation fra Danske Beredskabers bestyrelse have foretræde for Folketingets forsvarsudvalg for sammen med udvalgets medlemmer at afklare, hvad konsekvenserne vil blive af afskaffe den danske deltidsmodel. Debatten omkring afgangstider – og omkring deltidsmodellen – er opstået efter løsgængeren Mike Fonseca i Folketingssalen har hentet opbakning til, at der politisk arbejdes […]

Den 12. og 13. juni afholder Danske Beredskaber netværksmøde omkring operative forhold. På førstedagen fortalte delegerede fra Hovedstadens Beredskab omkring kompleksiteten i nutidens byggerier og de udfordringer som Beredskabet møder i forbindelse med indsatser i bygninger, der ofte har helt sin egen risikoprofil. Oplægget følges torsdag op af et oplæg omkring fremtidens byggematerialer fra DTU. […]

Få nyhedsbrev i indbakken