Søg
Close this search box.

Generaforsamling 2018: Formandens beretning

4. september 2018

I forbindelse med Danske Beredskabers årsmøde i Odense den 29-30. august, afholdt Danske Beredskaber den ordinære generalforsamling i foreningen den 28. august.

Her var der genvalg til samtlige i bestyrelsen, hvorfor Danske Beredskabers bestyrelse fortsat består af:

Formand: Jarl Vagn Hansen, beredskabdsdirektør i Trekantområdets Brandvæsen

Næstformand: Lars Robétjé, beredskabsdirektør i Østsjællands Beredskab

Kasserer: Flemming Nygaard-Jørgensen, beredskabsdirektør i Midt- og Sydsjællands Brand og Redning

Sekretær: Claus Bo Nielsen, beredskabschef i Nordvestjyllands Brandvæsen

Bestyrelsesmedlem: Jakob Vedsted Andersen, beredskabsdirektør i Hovedstadens Beredskabb

Bestyrelsessuppleant: Kim Lintrup, beredskabsdirektør i Frederiksborg Brand & Redning

Ved generalforsamlingen afholdt formand Jarl Vagn Hansen også sin beretning, der herunder kan læses.

Beretning om foreningens virksomhed i beretningsåret 2017-2018

(Det talte ord gælder)

Tidligere er formandens beretning indledt med, at mindes de kollegaer som er afgået ved døden.

Det var i en tid, hvor foreningen bestod af enkelt stående personlige medlemsskaber.

Der gav det rigtig god mening. Men i dag har foreningen 24 primære medlemmer, nemlig de 24 kommunale redningsberedskaber i Danmark. De 24 medlemmer har således medarbejdere.

På den baggrund finder jeg ikke længere det rigtigt, at oplæse en liste med afdøde kollegaer. Jeg er sikker på, at man ved de traditionsrige nytårsparoler og nytårskure ved hvert enkelt beredskab, foretager en markering for afdøde kollegaer i det enkelte beredskab.

Sådan indledte jeg min beretning sidste år, – men i år giver det til gengæld for mig mening at mindes 2 medlemmer.

Jeg vil bede forsamlingen rejse sig op, – så vi i fællesskab kan mindes og ære:

Æresmedlem Gunnar Haurum, som stille sov ind i en alder af 89 år. Gunnar Haurum har om nogen været med til at sætte sit præg på dansk brandvæsen igennem sit virke som chef for Statens Brandinspektion og chef for Statens Brandskole.

Samt at ære brandmand Ole H. Pedersen, station Hørning – Østjyllands Brandvæsen, som betalte den højeste pris under en indsats for at redde liv og værdier for os alle sammen.

Vi holder nu et minuts stilhed.

ÆRET VÆRE DERES MINDE.

Foreningen

Helt overordnet har foreningen fortsat 24 primær medlemmer og en lang række interessemedlemmer.

Sekretariatet er fortsat under ledelse af sekretariatschef Bjarne Nigaard. Vores dygtige journalist Cecilie Hedegaard Petersen er blevet gift og blevet mor (i nævnte rækkefølge). Tillykke til Cecilie. Det har afstedkommet at vi har en barselsvikar, Jacob Mouritsen som passer det journalistiske i sekretariatet, velkommen til dig Jacob.

Samtidig skal vi sige velkommen til Lars Møldrup i Netværk Ledelse, som er tiltrådt som direktør for Brand & Redning Sønderjylland.

Jeg vil helt særligt her i beretningen samtidigt rette en tak til Jacob Christensen, som tidligere har været næstformand i Foreningen af Kommunale Beredskabschefer og igennem mange år drivkraften i Netværk Forebyggelse. Jacob har som det jer sikkert er bekendt valgt at søge nye udfordringer pr. 1. oktober 2018.

Netværksstrukturen i Danske Beredskaber har været underkastet en lettere forårsrengøring. Således er Netværk Logistik blevet sammenlagt med Netværk Operativ og de eksisterende arbejdsgrupper fortsætter i regi af Netværk Operativ. Samtidig er der skiftet tovholdergruppe i Netværk Operativ, og netværket er blevet genstartet. Der er nu en Netværk Ledelses reference ned i hvert netværk. Rasmus Storgaard for Netværk Forebyggelse, Flemming Nygaard-Jørgensen for Netværk Administration, Kasper Sønderdahl til Netværk Planlægning og Krise, og endelig Søren Lundhild til Netværk Operativ.

I bestyrelsesregi har vi afviklet en række bestyrelsesmøder ud over de møder, som vi afholder i Netværk Ledelse. Bestyrelsen har afholdt et strategiseminar her i foråret 2018, hvor vi på baggrund af dagene i Billund den 7. – 8. november 2017 har forsøgt at arbejde med en operationalisering af de overordnede mål, vi satte op i Billund.

I forbindelse med at en ny kommunal valgperiode startede, blev der udarbejdet en profilfilm, som der har været forskellige holdninger til. Det er medlemmerne frit for at bruge filmen. Filmen er egenproduceret med de muligheder og begrænsninger som dette giver.

Årsmøde

Beretningen starter, hvor sidste års beretning sluttede, nemlig ved årsmødet. Årsmødet 2017 blev år 2 efter den nye drejebog. Første år efter ny drejebog blev som bekendt afholdt i Vejle, hvor vi medtog en række læringspunkter. Disse læringspunkter blev indarbejdet i konceptet for 2017, som fik en flot tilbagemelding fra både deltagere og udstillere.

Der er således store forventninger til årsmøde 2018, som igen år afholdes i Odense Congress Center. Som noget nyt og tidssvarende findes nu en app under Årsmødet, hvor man online kan møde deltagere, udstillere og blandt andet være i dialog under en af debatterne. Det bliver rigtigt spændende. Det som skal binde årsmødet sammen er fortsat fagligheden, og det føler jeg også dette års program gør. Det er et bredt program, som afspejler bredden af opgaver i beredskabet. Der er med andre ord noget til alle medarbejderne i beredskabet.

Sidste år gik 934 personer gennem tælleapparatet, jeg er spændt på tallet for 2018. Det er selvfølgelig ikke antallet af personer som alene fortæller om det er en succes eller ej: igen skal vi rettet blikket mod fagligheden i selve programmet og indlæggene samt muligheden for at netværke inden for hele beredskabet.

Studieture

For at fortsætte i det faglige spor, så har Danske Beredskaber det strategiske mål, at der skal arrangeres en studietur inden for hvert kalender år.

I efteråret 2017 gik turen til Birmingham, hvor jeg efter det oplyste, har fået at vide, at man fik rigtigt meget hjem i rygsækken.

I foråret 2018 gik studieturen til Holland. En spændende tur for dem som var med. Holland består af 25 enheder hvor den ene enhed er fællesejet i forhold til fællesskabet med dataopsamling, registrering, forskning og udvikling. Ordningen har virket sådan siden 2004. Holland er generelt kommet langt i deres arbejde. Vi har i regi af FEU dyrket de hollandske kontakter yderligere med henblik på udvikling af vores eget sekretariat og fælles interesser i FEU-samarbejdet.

Forebyggende område

Formand for Danske Beredskaber, Jarl Vagn Hansen.

På det forebyggende område har det igen været et travlt år. Ny BL18 har afstedkommet mange høringssvar og bemærkninger til vejledninger mv. Det har været et stort arbejde for Netværk Forebyggelse, ofte skal høringssvar indgives med korte frister, og materialet er ofte komplekst.

Vi arbejder fortsat på hjemmelsproblematikken, og pt. afventer vi og Beredskabsstyrelsen Kammeradvokatens udtalelser i forhold til brandsyn og mulighederne for at udstede påbud.

Byggeloven har åbnet en lille mulighed for delegering til beredskaberne omkring at træffe afgørelse og udstede påbud, når den akutte personsikkerhed er truet. En meget lille og snæver ramme, som også kan give anledning til en unødig fortolkningstvist og uenighed.

Ved siden af alt dette blev der endnu engang afviklet et forebyggelsesseminar 7. – 8. marts 2018 i Vejle, hvor der igen år var et meget flot fremmøde, ligesom der var et højt fagligt niveau.

Vores forenings viden har været efterspurgt på Politiets efteruddannelse for sikkerhedsrådgivere. Specialister som sidder i OPA-afdelingerne og typisk har med risikovirksomhederne at gøre. Vi stillede med undervisere til et fællesforløb, som blev afviklet i vest og i øst. Der kommer efter sigende mere af dette, særligt når den nye politiskole i Vestdanmark er i fulde omdrejninger.

Operative område

På det operative område er netværket blevet udvidet og der er udpeget en ny tovholder gruppe.

En af de store opgaver for netværket har været at medvirke i en ny opdateret REFIL. Det er nu meningen at arbejdsgruppen omkring REFIL skal være en stående arbejdsgruppe, således at diskussioner og udvikling inden for operativ ledelse løbende kan blive diskuteret. Derved bliver arbejdet med fremtidige revisioner forhåbentligt heller ikke så stor.

Et af de andre store områder er fremtidens krav til indsatslederen. På den baggrund er der blevet afviklet en temadag den 24. april. Fra den temadag er nu blevet nedfældet en række punkter og ønsker til udviklingen indenfor indsatsledelse og dermed uddannelsen af kommende indsatsledere. Det er glædeligt, at vi i fællesskab har kunnet finde en fælles reference for hele landet, som samtidig rummer de helt åbenlyse beredskabsmæssige forskelle som der findes mellem beredskaberne i Danmark.

Et andet vigtigt punkt, som nu er kommet i gang, er den obligatoriske efteruddannelse for eksisterende indsatsledere. Modellen, som der er enighed om, er nu ved at komme godt i gang, kurserne er blevet opslået og indsatslederne tilmelder sig fra hele landet. Der har været nedsat en arbejdsgruppe, som også her skulle rumme by og land, – det lykkedes med et godt resultat.

Som et hjørne af det operative område har vi ODIN. Beredskabsstyrelsen har nu igennem noget tid arbejdet mere målrettet med udviklingen og fejlretningen af ODIN. Vi har udpeget to medlemmer, som mere strategisk skal indgå i drøftelser omkring ODIN med BRS. I dette arbejde sidder KL også med. Den 19. juni i år var der et møde og fremvisning for KLs direktion omkring ODIN, hvor også den strategisk udpegede gruppe deltog.

I forbindelse med uddannelse af 112-operatører, har vores forening været efterspurgt til 112-operatøruddannelsen. Der er lavet et undervisningsmateriale, som er standardiseret. Dennis Ottosen har været tovholder på den del.

I samme omfang skal vores opmærksomhed skærpes mod det kommende SINE udbud. Vi har også her en strategisk gruppe som søger indflydelse og kontakt til KL omkring det kommende udbud, som skal være gennemført til 2020.

Planlægning / krise

Planlægning og krise netværket har også afholdt møder, og særligt en kommende temadag om krisestyring havde jeg personligt set frem til, men måtte desværre aflyses i sidste øjeblik.

Men vores viden på dette område er efterspurgt, og vi har blandt andet medvirket på Danske Risikorådgivers Årsmøde, hvor Kasper Sønderdahl gav et blændende godt indlæg.

I forhold til planlægning deltager vi også i Sundhedsstyrelsens kontaktudvalg for sundhedsberedskabsplanlægning. Der har vi tidligere været med en deltager fra hver region. Dette er nu skåret ned til to deltagere på strategisk niveau, nemlig Diana Sørensen og Lars Robetjé, også her er arbejdet i god gænge.

Økonomiforhandlingerne og nyt forsvarsforlig.

I år var beredskabet medtaget på KLs bruttoliste over ønsker til økonomforhandlingerne med Regeringen. Vi var endda forholdsvist højt oppe på listen. Argumenterne var flere, herunder øget opgavepres omkring klima og terrordagsordenen. Desværre, må vi sige, kom vi ikke med i den endelige aftaletekst, og dermed kom der ikke ad den vej flere ressourcer til det kommunale beredskab.

KLs blad Momentum havde ellers sat fokus på emnerne i et artikelserie op til økonomiforhandlingerne. Desværre fik det ikke meget omtale på landsplan, måske fordi der kom en ubådssag og nogle overenskomster på banen?

Til gengæld bød året på et nyt 6 årigt forsvarsforlig. Som noget nyt blev beredskabet indarbejdet i forsvarsforliget og satte dermed en streg under ønsket om at Beredskabsstyrelsen skal være en del af den fælles koncernløsning i forsvaret. Beredskabsstyrelsen fik et løft under forliget, det ønsker vi naturligvis tillykke med.

I forligsteksten indgik kravet om en robusthedsundersøgelse af det kommunale redningsberedskab. Vi er gået til KL med vores tanker omkring dette emne, og KL er gået til departementet med KLs samlede ønsker. Pt. afventer vi et udkast til et kommissorium for dette arbejde.

Robusthed måles alene ikke i antallet af brandbiler og operative kapaciteter men er samlet et langt mere kompliceret størrelse at arbejde med. Jeg ser frem til det kommende arbejde, som forhåbentligt kan kaste et lys over robustheden, også set i forhold til klima, vejrligssituationer og terrordagsordenen.

Unge i beredskabet

Overgangen mellem 2017 og 2018 blev endnu et nytår, hvor vi havde mange brandudrykninger, det er der som sådan ikke noget nyt i. Til gengæld kom der denne gang en række indberetninger om, at brandvæsnet var blevet beskudt med fyrværkeri. Denne omtale gjorde, at Forsvarsministeriet gik ind i sagen, og der blev en kobling til vores nuværende projekt ”Brandkadetter i Danmark”. Et projekt som indtil nu alene var finansieret af fondsmidler.

På baggrund af et fællesmøde med ministeriet er der nu givet tilsagn til et nyt fortsættende projekt med navnet ”Unge i Beredskabet”. Projektet skal være den nye fælles paraply for alle eksisterende projekter omkring arbejdet med unge i beredskabet, jeg behøver blot at nævne, ildfluer, gennem ild & vand og mange flere.

Vi får nu sekretariatets drift sikret, og dermed en central understøttelse af lokale projekter. I styregruppen er indtrådt Kim Wemmelund og Peter Søe, mens vi siger tak til Klaus Hebsgaard og Lars Nordahl for deres indsats i det eksisterende projekt.

Nordisk og europæisk samarbejde

Vi fortsætter vores nordiske og europæiske samarbejde.

Vi har igen i år deltaget i møder begge steder. Særligt arbejdet med en ny FEU-strategi har fyldt meget. I forbindelse med dette årsmøde deltager vores nordiske venner samt vores venner fra Holland for netop at tale om det kommende strategi arbejde.

I år sender vi 5 personer på nordisk studieuge, som i år foregår i Sverige, som har planlagt et rigtigt flot fagligt program.

For første gang i flere år var der mange emner, det tyder godt for fremtiden.

Interessevaretagelse

Vi forsøger at varetage foreningens interesser så godt som muligt. Der er ikke tale om at formandskabet er en enmandshær, men derimod er der tale om holdspil.

Bestyrelsen løfter selvfølgelig i flok, og i år deltog vi f.eks. talstærkt på Folkemødet, hvor vi igen havde lejligheden for at deltage i debatter og netværke generelt.

Vi holder kontakten med KL, både på direktionsniveau samt på sagsbehandler niveauet. Nete Herskind er ny kontaktperson ved KL’s Teknik & Miljø-område. Velkommen til Nete, som jeg allerede ved har været rundt ved en række beredskaber for at danne sig et indtryk af området. Samtidig tak til Anders Christiansen for et rigtigt godt samarbejde igennem mange år. Anders er heldigvis fortsat i KLs Teknik og Miljø-område, så vi og Nete kan fortsat trække på Anders’ viden og erfaringer. På kontorchefniveau er samarbejdet med Mette Jensen fortsat udbygget, mens vi på direktionsniveau nu afholder to årlige møder med formandsskabet, KLs teknik & Miljødirektør og BRS’ direktør.

Vi indgår fortsat i relationsseminaret med BRS’ direktion, som efterhånden har fundet sin form. Vi skal huske på, at vi også har et ansvar for at sætte emner på dagsorden, så møderne giver os alle mening og værdi.

Vi har fået en god dialog med Beredskabsforbundet og deres nye landsledelse samt sekretariat. Vi har mange snitflader med Beredskabsforbundet, f.eks. arbejdet med deres BlivBrandmandNu kampagne, hvor jeg personligt synes, man kan øjne en professionalisering og fremskridt i dette arbejde.

Vi har haft møder med DMI og blandt haft drøftelser om klimatlas og brandfareindeks på dagsorden.

Vi har haft dialog med Reddernes Udviklingssekretariat, herunder deres ønske om en ny udrykningsbekendtgørelse og skærpede krav for at føre et køretøj med udrykning.

Vi har haft dialog med FOA omkring brandfolk og kræft.

Vi afholdte i 2017 møde med beskæftigelsesministeren omkring dagpengeproblematikken for deltidsansatte brandfolk. Stor var vores glæde, da beskæftigelsesministeren skaffede et flertal for at ændre reglerne. Mange var glade, en sejr har som bekendt mange fædre. Men jeg synes vi skal glæde os over den meget fornuftige regelændring, vi har ikke brug for forhindringer for hvervning af deltidsbrandfolk, men brug for hjælp til dette.

Året der kommer

Vi skal arbejde videre med strategiarbejdet for foreningen.

Vi skal arbejde videre med netværksstrukturen.

Vi skal have styr på hjemmelsproblematikken

Vi skal indgå i et spændende arbejde om robustheden i det kommunale beredskab.

Vi skal fortsat holde den faglige fane højt.

Tak for jeres opbakning og engagement i det forgange år.

Tak til sekretariatet og medarbejderne her for deres arbejde igennem det forgange år.

 

Relaterede nyheder

Hos TrekantBrand rykker man både ud til komplicerede brande og er via sin fremskudte rolle i akutberedskabet ofte dem, der når først frem, når der ringes efter en ambulance. Fælles for de mange opgaver, der løses af TrekantBrands 15 brandstationer, er, at de skaber tryghed tæt på borgerne. Bilnøglen er blevet væk, og dit lille […]

Roskilde Brandvæsens nye Water Management Center skal hjælpe til at klimasikre byerne, indtil permanente værn mod hyppigere og større klimahændelser er på plads. Som led i et offentligt-privat samarbejde blev Water Management Center hos Roskilde Brandvæsen den 18. juni åbnet af Lars Robétjé, Beredskabsdirektør i Roskilde Brandvæsen. Med til åbningen var blandt mange andre også […]

Sankthans er en travl aften for brandvæsenet med mere end dobbelt så mange udrykninger som en normal aften. Følg de gode råd fra Danske Beredskaber og Beredskabsstyrelsen, hvis du vil undgå, at brandfolkene afbryder Midsommervisen. Brandvæsenet rykker ud til mere end dobbelt så mange 1-1-2 udkald sankthansaften som på en normal aften og nat. Du […]

Få nyhedsbrev i indbakken