• Samarbejdsøvelser i indsatsledelse er en stor succes i Nordsjælland

  21. marts 2017
  De sidste fem år har redningsberedskaberne i Nordsjælland sammen med Nordsjællands Politi og Region Hovedstadens Akutberedskab gennemført en række samarbejdsøvelser for indsatsledere. Øvelserne er så stor en succes, at både politiet og akutberedskabet har afsat midler til næste sæsons øvelser.

  Når der med mellemrum indtræffer katastrofer eller store ulykker i Danmark, forventer samfundet, at indsatslederen løser opgaven professionelt. Derfor er det afgørende, at indsatslederne løbende øver sig i at håndtere store hændelser, som de kun sjældent udsættes for i dagligdagen.

  Behovet for mere træning af indsatslederne har fået redningsberedskaberne i Nordsjælland til at indgå et samarbejde med Nordsjællands Politi og Region Hovedstadens Akutberedskab. Samarbejdet har resulteret i oprettelsen af Beredskabsforum Nordsjælland, som omfatter 13 kommuner i Nordsjælland.

  Det fortæller Leif B. Johansen, der er stabschef hos Nordsjællands Brandvæsen. Han fungerer som primær øvelsesleder på tværs af de tre sektorer.

  ”I Beredskabsforum Nordsjælland har vi for år tilbage erkendt, at indlært viden erhvervet på diverse indsatslederuddannelser ikke holder evigt. Der skal simpelthen gøres en målrettet indsats for at fastholde og udvikle indsatsledernes kompetencer i forhold til de store hændelser og samarbejdet i indsatsledelsen,” siger han.

  Der arbejdes i KSTSamarbejde på tværs

  Hvert år gennemføres otte ens øvelser af en dags varighed. Hver øvelsesdag omfatter tre forskellige scenarier. Samarbejdsøvelserne gennemføres hos Nordsjællands Brandvæsen på Brandstation Hørsholm.

  Under planspillet er den fiktive by ”Hørsdal” placeret ved Øresunds Kyst syd for Rungsted Havn. Placeringen fremgår af kortmateriale over Nordsjælland og detailkort over byen.

  ”Denne placering betyder, at alle øvelsesdeltagere arbejder i eget lokalområde eller nær derved. Ressourcerne i eget beredskab og hos naboberedskaber er derfor kendt under øvelserne. Afstande og køretider er kendt, og indsatslederne fra de øvrige sektorer er personer, som man muligvis allerede har mødt på et skadested eller kender fra de tidligere øvelser,” siger Leif B. Johansen.

  Øvelserne afvikles som kombineret planspil og dilemmaøvelser, hvor fokus er på samarbejdsrelationer, sektoransvar, KST-samarbejde med fælles ansvar og alt det øvrige samarbejde, der får arbejdet i et stort indsatsområde til at fungere optimalt.

  Øvelserne har fokus på samarbejdet mellem indsatslederne fra redningsberedskabet, politiet og akutberedskabet. Deltagerne skal ikke forvalte personale eller materiel, men alene forholde sig til fælles ledelse af den samlede indsats og træffe beslutninger for egen sektor. Det forudsættes, at deltagerne er opdateret med REFILEN og egen sektors relevante beredskabsplaner.

  De meget store hændelser indtræffer heldigvis meget sjældent. Det betyder selvfølgelig, at vi måske aldrig eller kun meget få gange i vores karriere kommer til at virke som indsatsleder på en meget stor hændelse, som vil kræve en ekstraordinær indsats af indsatslederen både i forhold til den sektorfaglige viden og i særdeleshed til samarbejdet med de øvrige sektorer i indsatsledelsen,” siger Leif B. Johansen.

  Indsatsledelsen rekognoscererMange deltagere på hver øvelse

  I den virkelige verden arbejder indsatsledelsen ikke alene, men er afhængig af et tæt samarbejde med dels kolleger og funktioner i egen sektor og dels med specialviden fra ekspertberedskaber og ressourcepersoner.

  I samarbejdsøvelserne medvirker politiet derfor med indsatsleder, indsatslederassistent, KST-leder, plotter og radiooperatør, opmarchleder og KSN. Akutberedskabet deltager med indsatsleder, lægeassistent, behandlende læge og AMK-læge. Redningsberedskabet deltager med tre indsatsledere, der på skift har rollerne som indsatsleder, skadestedsleder og indsatslederassistent/radiooperatør samt med to holdledere.

  I denne sæsons øvelser deltog Ammunitionsrydningstjenesten og Kemisk Beredskab som ekspertberedskaber. I sidste sæson deltog kaptajner fra Helsingør-Helsingborg færgerne som ressourcepersoner.

  ”Det er målet med samarbejdsøvelserne, at hver enkelt deltager efter øvelserne føler sig en lille smule skarpere i rollen som indsatsleder end inden øvelsen. Derfor benytter øvelsesledelsen timeout, når der er behov for justeringer undervejs, og efter hvert scenarie evalueres med fokus på organisering af indsatsområdet på planspilbordet. Efterfølgende evalueres samarbejdet i KST, inden der foretages sektorvis evaluering,” siger Leif B. Johansen.

  Stor succes

  Evalueringerne fra de fem års afholdte øvelser har været så gode, at Nordsjællands Politi og Region Hovedstadens Akutberedskab har sat næste sæsons øvelser på budgettet.

  Samtidig har de fire beredskabsdirektører og -chefer i Beredskabsforum Nordsjælland aftalt at fortsætte samarbejdet om øvelserne, der prioriteres højt i beredskaberne.