• Årets generalforsamling veloverstået

  29. august 2023

  Tirsdag den 29. august afholdte Danske Beredskaber generalforsamling, som nu er veloverstået. Både beredskabsdirektør Claus Bo Nielsen fra Nordvestjyllands Brandvæsen og beredskabsdirektør Lars Robetjé fra Roskilde Brandvæsen var begge på valg og blev genvalgt. Suppleanten er fortsat også beredskabsdirektør Klaus Vibe Hebsgaard fra Midtjysk Brand & Redning.

  Formanden har talt, og vi bringer beretningen nedenfor som vanligt:

  Danske Beredskaber

   

  Beretning om foreningens virksomhed i beretningsåret 2022-2023

  (Det talte ord gælder)

   

  Kære alle

  Velkommen til den årlige generalforsamling i Danske Beredskaber.

  En særlig velkomst skal der være til: Henrik Sass Christensen, som tiltræder som beredskabschef for Gribskov Beredskab.

  Den seneste generalforsamling blev afholdt i Odense, hvorefter bestyrelsen fik følgende sammensætning:

  Formand Jarl V. Hansen
  Næstformand Lars Robétjé
  Sekretær Claus Bo Nielsen
  Kasserer Diana Sørensen
  Bestyrelsesmedlem Jakob Vedsted Andersen
  Bestyrelsessuppleant Klaus Vibe Hebsgaard

  Allerførst vil jeg gerne indlede min beretning med at sige en stor tak til bestyrelsen for med- og modspil igennem det sidste år. Men også samtidig et stor tak til alle jer kollegaer, ikke kun fra Netværk Ledelse, som indgår og har indgået i talrige arbejdsgrupper, fagudvalg, adhoc-udvalg med meget mere, i året der er gået.

  Vi har ved fælles hjælp ihærdigt arbejde og en fælles tilgang om at holde den faglige fane højt, sikret at Danske Beredskaber fortsat har sit navn solidt plantet i omverdenen.

  Det er mere vigtigt end nogensinde, at Danske Beredskaber fortsat taler klart og tydeligt til omverden om vores synspunkter om beredskab, civilbeskyttelse og brandsikkerhed.

  Vores beredskabsfaglige stemme er vigtig, fordi samfundsudviklingen accelereres inden for særligt den grønne omstilling, som i bund og grund betyder, at CO2-aftrykket skal mindskes væsentlig og hurtig. Det betyder så afledte nye energi former, PtX-anlæg, solceller, elbiler, lagring af energi i form af store batteripakker, og endeligt nye måder at bygge huse på. Alt sammen noget som giver redningsberedskabet nye risici og dermed nye udfordringer.

  Vores beredskabsfaglige stemme er vigtig, fordi der er krig på det europæiske kontinent. Civilbeskyttelse er kommet på dagsorden. Vi har opgaven, det står i loven. Men vores ressourcer er indstillet til et fredstidsbillede efter Berlin murens fald og aflysningen af den kolde krig. 30-40 års koldkrigsplanlægning blev med et pennestrøg skrottet midt i 90’erne for knapt 30 år siden.

  Krigen i Europa er ikke forsvundet. Den fortsætter på uformindsket styrke. Sidste års energikrise virker pludseligt langt væk. Vinteren sidste år var gavmild med høje temperaturer, og krisen og de høje priser på energi forsvandt lige så hurtigt, som de var kommet. Om lidt er det vinter igen, krisen kan komme igen, mens et samlet Europa støtter Ukraine.

  I Danmark er civilbeskyttelsen på skuffende vis ikke kommet højere på dagsorden. Så med fortsat manglende ressourcer, en lovmæssig binding om at vi har ansvaret, så råbte jeg vagt i gevær og meldte hus forbi på vores allesammens vegne i en kronik i Altinget. En kronik som var led i en længere debatserie i Altinget, som jeg synes var en rigtig fin tråd af saglige indlæg.

  For at kunne løse vores opgaver nu og i fremtiden  er rekrutteringen af nye medarbejdere til beredskabet afgørende; det være sig den frivillige, som gerne vil motiveres af spændende og meningsfyldte opgaver, til den deltidsansatte som skal have job og fritid til at gå op med et job som brandmand. Og endeligt den fuldtidsansatte brandmand, som der pt. kan rekrutteres til, men er det måske døgnvagten, som i realiteten er den udløsende rekrutteringsfaktor?

  Under alle omstændigheder så er vi i konkurrence med resten af samfundet for at sikre os nye medarbejdere og dermed fortsat bemanding af køretøjerne og dermed trygheden tæt på borgerne.

  Vi står nu på kanten til et nyt årsmøde, hvor vi samtidig kan se tilbage på det sidste års årsmøde med tilfredshed, over 1.000 deltagere og endnu engang med ministerdeltagelse, da den daværende forsvarsminister kiggede forbi og afleverede en festtale til os samt viste en oprigtig interesse for vores brandkadetter og projekt Unge i beredskabet.

  Jeg vil, som sidste år, og de forrige år, her i min beretning lave en række nedslagspunkter, i overskrifter, på begivenheder af både stort og småt inden for foreningens virke. Og med en ny sikkerhedspolitisk situation in mente giver det nok bedst mening at starte beretningen med fokus på forsvarsforliget.

  Forsvarsforlig.
  Vi fik et nyt forsvarsforlig før sommeren. Et astronomisk beløb afsættes til forsvaret. Et beløb der er nødvendigt for at sikre friheden.

  Men også et rammeforlig. Et forlig, hvor man grundlæggende var enige om to ting. En økonomisk ramme, og at der ikke kunne nedlægges veto mod delforlig i den samlede forligskreds.

  For mig står det klart, at redningsberedskabet bør tiltænkes inden for den samlede ramme. Der er en hel anden tilgang i lande, som vi normalt sammenligner os med.

  Redningsberedskabet har, ligesom militæret høstet fredsdividenden fuldt ud. Det betyder, at redningsberedskabet ikke er klar til kriser, som har en ’krigsmæssig’ størrelse og omfang. Vi har meldt ”hus forbi”, såfremt hybrid krigen indtræder.

  Set i det lys burde det virke åbenlyst, at redningsberedskabet skal styrkes via øremærkede midler.

  Selvom der ikke er en militær trussel mod dansk jord, så kan man blot slå op i det nationale risikobillede og finde en række eksempler på, hvad redningsberedskabet kan blive involveret i, og hvad omfanget af disse scenarier er.

  En fortsat manglende politisk stillingtagen til området virker efterhånden som en hasardlignende tilgang. En forsikring uden dækning.

  Foreningen
  Vi er fortsat den forening, som sætter beredskab og brandsikkerhed på dagsorden i Danmark. Det gør vi blandt andet fordi vi står sammen, og har opbakning fra alle landets kommunale redningsberedskaber. Den opbakning vil jeg gerne starte med at kvittere for her.

  Alle beredskaber er medlem af foreningen, og alle bidrager til foreningen, og det er en klar styrke, når vi samlet ønsker at hæve fagligheden, faget og generelt brandsikkerheden i Danmark.

  Vores sekretariat er fortsat under ledelse af sekretariatschef Bjarne Nigaard, som sammen med medarbejderne har løst opgaven fortrinligt i det forgangne foreningsår. Men vi kigger ind i en periode med en midlertidig ledelse af sekretariatet. Jeg er sikker på, at vi i fællesskab løser opgaven. En særlig tak til Tim Simonsen, som har påtaget sig rollen som vikarierende sekretariatschef, mens Bjarne passer en anden særlig rolle.

  Netværksstrukturen i foreningen er tilpasset i det forgange år. Vi har fået et nyt netværk, netværk DOK (data og vagtcentraler), som har afløst netværk vagtcentral, og et Netværk Bæredygtighed.

  Men det er fortsat Netværk Ledelse, der er reference ned i hvert netværk. Rasmus Storgaard for Netværk Forebyggelse, Søren Ipsen for Netværk Administration, Kasper Sønderdahl til Netværk Krisestyring, Peter Søe og René Hemberg til Netværk Operativ, Rikke Sønderriis, Louise Lyng Bøjesen og Kasper Sønderdahl til Netværk Bæredygtighed og endelig Netværk DOK med Thomas Dietz i spidsen.

  Forebyggende område
  Den grønne omstilling er i fuld gang. Det betyder en accelereret samfundsudvikling inden for byggeri og nye energiformer. Vi gør vores for fortsat at sikre et acceptabelt brandsikkerhedsniveau i Danmark, men også for at vores indsatsmuligheder og sikkerhed for vores mandskab ikke forringes.

  BR18 bevirkede, at der kom en ny brandsynsbekendtgørelse. Sidste år kom der så også en ny brandsynsvejledning. En god vejledning, som vi undervejs har haft mulighed for at kommentere og komme med indspark til. Tak til de gode kollegaer, som har medvirket til dette arbejde, i et godt samarbejde med Beredskabsstyrelsen. I det år, vi ser tilbage på, blev også finalen for den igangsatte efteruddannelse af alle brandsynere i Danmark. En uges efteruddannelse afviklet som internat kursus.

  En lille dedikeret gruppe inden for Netværk Forebyggelse har været motoren i dette arbejde. En kæmpe stor tak til jer for jeres utrættelige arbejde i den forbindelse. Men også en tak til Beredskabsstyrelsens kontor for Brandforebyggelse for medvirken i afviklingen.

  Vi har igen i år afviklet vores årlige Forebyggelseskonference. Jeg havde selv mulighede for i år at være tilstede, og jeg er imponeret over den energi som både undervisere og deltagere lægger for dagen.

  Vi har startet et samarbejde med DTU, Beredskabsstyrelsen og Danske Beredskaber, hvor medarbejdere kan komme til et symposium om udvalgte emner. Første emne var hydrogen, og næste emne bliver fokus på den nødvendige indsatskapacitet og have dimensioneret et netop tilstrækkeligt beredskab. Ambitionen er to til fire årlige møder.

  Operative område
  Inden for det operative område har der også været travlhed. Vi er af transportministeren blevet inviteret med i et ekspertudvalg for havnesikkerhed. Jeg glæder mig til at se, at nogle af de gode input bliver omsat i noget mere konkret handling.

  Indsats i særlige kritiske situationer har også været i fokus i det forgange år. Der er ingen tvivl om, at landet er delt, i forhold til de muligheder som det enkelte beredskab har for efter- og videreuddannelse. Men at situationen kan opstå over hele landet, det står klart for os alle. Derfor hilser jeg også det arbejde i gang, som de vestdanske politidirektører har igangsat. Jeg glæder mig til at se den endelige afrapportering.

  I efteråret 2022 blev der afviklet et vellykket seminar om brande i elbiler på brandskolen i Korsør. Det viser, at netværket virker, og vidensdelingen bliver opnået.

  Netværket har også været involveret i arbejdet med en revision af udrykningsbekendtgørelsen. Arbejdet lader vente lidt på sig, men forhåbentlig når vi i land med en revideret bekendtgørelse.

  På de seneste tre generalforsamlingsberetninger fortalte jeg om, at vi afventede et kommende udbud af SINE-nettet. Det gør vi sådan set fortsat. Ligesom vi afventer et kommende udbud af 112-softwaren. Men arbejdet går dog fremad og på det seneste med en mere involverede proces, hvilket vi hilser meget velkomment.

  Vi vil forfølge et ønske om moderne systemer tilpasset den teknologi, vi har i dag. Vi ønsker systemer, som udnytter den nye teknologi og sætter fagligheden fremad, men som også gør det nemmere for borgeren at foretage en 112-alarmering end tidligere.

  Når vi snakker om nye systemer, så skal vi også nævne ODIN2, og det arbejde som repræsentanter fra Netværk Operativ lægger i det arbejde.

  På det arbejdsmiljømæssige område er vi deltagere i BIOBRAND II-undersøgelse. BIOBRAND II er en opfølgning på BIOBRAND I-undersøgelsen, som forsker i sammenhæng mellem kræft og vores arbejde som brandmænd. Det er vigtigt for os som arbejdsgivere at få belyst dette område grundigt, så vi kan træffe de rette beslutninger for at beskytte vores medarbejdere bedst muligt.

  Samarbejdet med Brancheudvalget for Brand & Redning fortsætter, og vi udbygger derfor vores arbejdsmiljømæssige indsats. Det sker igennem en række workshops og temaseminarer. En meget stor tak til BAU for deres samarbejde, og en stor tak til sekretariatet for at løfte opgaven.

  Krisestyringsnetværket
  Krisestyringsnetværket har ikke fået afviklet nogen konference i det forgangne år. Men til gengæld er ord som “brown out” og forsyningssikkerhed kommet ind på tavlen. Jeg ved, at netværket har været gode til at dele information og skabeloner for planlægning herfor.

  Det blev næsten lige så hektisk som under Covid 19-pandeminens indtog.

  Vi har i et rigtigt godt samarbejde med Beredskabsstyrelsens Krisestyringskontor været med til at tilpasse vejledningen om Helhedsorienteret Beredskabsplanlægning. Vi har nu en vejledning, som tager udgangspunkt i rollebaseret krisestyring, fremfor en planbaseret tilgang. Det mener vi er den rigtige vej frem.

  Studieture
  Vi er lige på nippet til at sende en studietur afsted, så første uge i september går studieturen til Stavanger med et flot program og en fungerende sekretariatschef i spidsen. Det skal nok blive godt for alle deltagerne.

  Unge i beredskabet
  Projektet og ikke mindst projektets resultater taler for sig selv. Heldigvis er dette blevet anerkendt med en fortsat bevilling fra Forsvarsministeriet til projektet. Bevillingen sikrer projektet og er samtidig under forudsætning af den finanslovsmæssige godkendelse en flerårig bevilling.

  Jeg er sikker på, at projektet vil se frem til en styrket fremtid. Dels på grund af bevillingen, men også fordi projektet står på et stærkt fundament. Senest blev der gennemført sommertræf, med rekordmange deltagere og hele 23 ungdomskorps tilmeldt.

  Tak til projektmedarbejderne og styregruppen for et godt stykke arbejde.

  Nordisk og europæisk samarbejde
  Vi har igen i år fortsat vores samarbejde med vores europæiske og nordiske kollegaer. Nordisk studieuge blev afviklet sidste år i forbindelse med vores årsmøde her i Odense. Tak til Beredskab Fyn for at tage hånd om den praktiske gennemførsel. Næste år sender vi en delegation til Finland, og jeg er sikker på, at deltagerne får en rigtig god faglig tur ud af denne studieuge.

  I FEU-regi er Officers Development Program, ODP, blevet afviklet for anden gang. Et spændende og ambitiøst efteruddannelsesprogram for brandofficerer i Europa.

  Det var også i samarbejde med FEU, at vi fik afviklet vores stort anlagte europæiske konference om diversitet og mangfoldighed. Et flot gennemført arrangement i rammen af Christiansborg.

  På vores erfaringsudvekslinger med vores søsterorganisationer i Europa har vi i det forgangne år hørt meget om naturbrande, skovbrande og i det hele taget ekstremvarme og udsving i klimaet. Ingen tvivl om, at beredskaberne bliver spændt endnu mere for, i takt med at klimaforandringerne for alvor slår hårdere igennem.

  Interessevaretagelse
  Danske Beredskaber sikrer en bred interessevaretagelse over  for en lang række eksterne interessenter. Beredskabsstyrelsen er en vigtig samarbejdspartner. Jeg synes efterhånden at vi har fået opbygget et godt og tillidsfuldt samarbejde. Vi har i det forgange år gennemført to temaseminarer sammen med Beredskabsstyrelsen.

  I december 2022 så vi på nye energiformer, mens vi i forsommeren 2023 så på varsling, rekruttering og fremtidens arbejdsmarked.

  Men også et samarbejde med Beredskabsstyrelsen, som har givet sig konkrete udslag i dialog med InterForce om “Uniform på jobbet”- dagen, samt et godt samarbejde om F33 forligsprojektet omkring færdiguddannede værnepligtige og deres muligheder for at fortsætte som brandmand.

  I Forsvarsministeriet skal vi huske at sige tak til kontorchef Mads Ecklon for et rigtig godt samarbejde og samtidigt ønske ham held og lykke i hans nye stilling.

  I KL har vi fået ny direktør for det tekniske område. En varm velkomst til Stine Johansen, som vi allerede nu har fået et godt samarbejde med. I KL regi har vi haft muligheden for at få dialog med TKU-udvalget (tekniske direktører) og TMU-udvalget (politiske udvalg), hvor vi talte om blandt andet den forandrede sikkerhedspolitiske situation, men også nyt bygningsreglement og de afledte konsekvenser heraf.

  Et nyt center har set dagens lys; Center for Samfundssikkerhed under FAK. Jeg synes, FAK har set helt rigtigt; både med timingen for oprettelsen af centeret, men også med navnet. ”Samfundssikkerhed” – det ord smager godt og dækker rigtigt fint de tanker, vi har gjort os om en moderne civilbeskyttelse.

  Derudover findes en lang række organisationer, som vi løbende har møder med, og som vi løbende udvikler vores samarbejde med. Jeg kan i flæng nævne DABYFO, F&P, SikkerhedsBranchen med mange flere.

  Vi havde et fint Folkemøde i 2023, hvor vi deltog i samlet tre debatter. Alle forløb fint, og der var god mulighed for at netværke og komme med vores synspunkter.

  Jeg vil også her i beretningen nævne, at vores kollega Knud Petersen, Sermersooq Kommune, gik på pension i det forgangne år. Tak for samarbejdet. I Knuds stol har Jes Damgaard sat sig, så velkommen til Jes og et fortsat godt samarbejde med vores grønlandske kollegaer.

  Slutteligt vil jeg, som sidste år, nævne det gode samarbejde med Seniorklubben i Danske Beredskaber, som altid er villige til at give os en praktisk hånd med ved et arrangement. Også i år hjælper Seniorklubben ved årsmødet.

  Årsmøde
  Årsmøde 2023 står for døren, når denne generalforsamling sammen med dagens møde er slut. Forventningerne er høje i år. FireFit er trukket til Danmark. Jeg glæder mig til at overvære konkurrencerne, ligesom jeg glæder mig over et stærkt fagligt program, kombineret med en stærk udstilling.

  Året der kommer
  Vi ser frem til at få forsvarsforliget udmøntet i et delforlig om beredskab. Der er i min optik nok, som kan forstærkes. Vi har klare anbefalinger fra robusthedsundersøgelsen, der kan afsættes midler til.

  Men vi ser også ind i en kommunal hverdag, hvor der er et utroligt stort pres på kerneopgaverne. Dette kombineret med et mere og mere komplekst risikobillede, det giver os udfordringer i at have et beredskab som er robust nok. Eller en forsikring, der virkelig dækker, når uheldet er ude. Det burde være argumenter nok, for at tiltænke beredskabet.

  Her på afrundingen af beretningen vil jeg gerne takke jer alle for jeres opbakning og engagement i det forgange år. Jeg vil gerne sige jer alle tak for bidraget det seneste år. Tak til sekretariatets medarbejdere.

  Tak for ordet.

  Jarl Vagn Hansen
  Formand